dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 86/1999 SbNU, sv.14, K plnění smluvních závazků

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 14, nález č. 86

I. ÚS 350/97

K plnění smluvních závazků

Každý podnikatelský subjekt, který vstupuje do smluvních vztahů s jinými, si musí být vědom toho, že „smlouvy se mají plnit“, a to i v případech, kdy je to pro některou ze smluvních stran nevýhodné. Závazek ze smlouvy podepřený pravomocným rozhodnutím soudu nelze považovat za zásah do vlastnického práva na dlužnou částku. Základní právo vlastnit majetek nelze zaměňovat s „právem na úspěch v soudním řízení“, které náš právní řád nezná. Nebylo porušeno ani stěžovatelovo právo podnikat; bylo a je pouze jeho věcí, jaké smlouvy a s kým uzavře a jaké závazky na sebe smluvně převezme. V každém podnikání je však vždy spojena možnost podnikatelského zisku s podnikatelským rizikem.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 9. června 1999 sp. zn. I. ÚS 350/97 ve věci ústavní stížnosti P., a. s., proti rozsudku Vrchního soudu v Praze z 2. 7. 1997 sp. zn. 1 Cmo 340/96 a rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové z 18. 7. 1996 sp. zn. 36 Cm 62/96 o uložení povinnosti zaplatit částku 8 313 946,20 Kč s příslušenstvím.

I. Výrok

Ústavní stížnost se zamítá.

II. Odůvodnění

1. Včas podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení rozsudku Vrchního soudu v Praze sp. zn. 1 Cmo 340/96 ze dne 2. 7. 1997 a rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 36 Cm 62/96 ze dne 18. 7. 1996.

Stěžovatel v ústavní stížnosti uvádí, že on jako zájemce a společnost I. C. C., s. r. o., jako zprostředkovatel uzavřeli dne 28. 6. 1995 smlouvu o zprostředkování, jejímž předmětem byl závazek zprostředkovatele „vyhledat třetí osobu nebo osoby, které jsou schopny a zaváží se uvolnit finanční prostředky dle článku III. této smlouvy k financování projektu dle článku IV. smlouvy, a umožnit zájemci s těmito osobami uzavřít smlouvu o financování tohoto projektu“. Zájemce se zavázal poskytnout zprostředkovateli provizi v souladu s čl. VIII. smlouvy. Článek III. smlouvy definoval finanční prostředky, požadované zájemcem, tj. stěžovatelem takto: 3. 1. „Celkový objem finančních prostředků pro P., a. s., činí 305-373 milionů Kč pro celé období, předpokládaná úroková sazba cca 8 %, úvěr s jednoletou odloženou splatností, dobou splácení 8 let, pololetními splátkami. Ručení směnkou P., a. s.“ 3. 2. „Celkový objem finančních prostředků pro P. T., a. s., činí 220 milionů Kč pro celé období, předpokládaná úroková sazba cca 8 %, úvěr s jednoletou odloženou splatností, dobou splácení 8 let, pololetními splátkami, s garancí P. Ručení směnkou P., a. s.“ V souladu s čl. VIII. smlouvy měla být zprostředkovateli zaplacena provize ve výši 0,225 % ze sjednaného a realizovaného objemu finančních prostředků za každý rok po dobu trvání úvěru.

Vznik nároku na tuto provizi byl vázán na podepsání úvěrové smlouvy s třetí osobou, přičemž tato smlouva měla splňovat podmínky zájemce vymíněné ve smlouvě o zprostředkování, a dále na zahájení financování zájemcova projektu. Pro případ, že „zájemce z jakéhokoliv důvodu odmítne podepsat zprostředkovanou smlouvu, ač k tomu byl zprostředkovatelem písemně vyzván a ač splňuje podmínky zájemce v této smlouvě vymíněné“, bylo dohodnuto v čl. VIII. odst. 8. 6. smlouvy,

Nahrávám...
Nahrávám...