dnes je 23.6.2024

Input:

Odpis pohledávek

2.2.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

9.2.2.4
Odpis pohledávek

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Daňově účinný odpis pohledávek

V souvislosti s přípravnými pracemi k účetní závěrce je důležité věnovat se saldokontu pohledávek. Je třeba prověřit jejich existenci, lhůty splatnosti, případně riziko jejich úhrady. Jestliže účetní jednotka zjistí v oblasti zejména pohledávek z obchodního styku položky, o kterých nemá přesné informace, je vhodné vyžádat si u protistrany potvrzení (konfirmaci) zůstatku. Následně se pak, musí rozhodnout, jak naloží s neexistujícími, nebo rizikovými pohledávkami, zda je odepsat nebo vytvořit opravnou položku (více viz Opravné položky).

Daňově účinný odpis pohledávek upravuje zákon o daních z příjmů. Pohledávky odepsané do nákladů na základě ustanovení tohoto zákona představují daňově uznatelný náklad. Podmínkou pro odpis pohledávek do daňově účinných nákladů je, že pohledávka byla dříve zaúčtována jako zdanitelný výnos.

Jednorázový daňový odpis pohledávek (tj. ve výši 100 % její nominální hodnoty) podle § 24 odst. 2 písm. y) ZDP. Ten uznává jako daňový náklad odepsanou hodnotu pohledávky nebo cenu pořízení pohledávky nabyté postoupením, vkladem a při přeměně obchodní korporace a to za předpokladu, že lze k této pohledávce uplatňovat zákonné opravné položky, nebo se jedná o pohledávku, ke které nelze tvořit opranou položku podle zákona upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek pro zjištění základu daně z příjmů pouze proto, že od její splatnosti uplynulo méně než 18 měsíců a u pohledávek nabytých postoupením i v případě, že se jedná o pohledávku se jmenovitou hodnotou v okamžiku vzniku vyšší než 200.000 Kč, ohledně které nebylo zahájeno rozhodčí řízení, soudní řízení nebo správní řízení, za dlužníkem,

  • u něhož soud zrušil konkurs proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, a pohledávka byla poplatníkem přihlášená u insolvenčního soudu a měla být vypořádána z majetkové podstaty,

  • který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí na základě výsledků insolvenčního řízení,

  • který zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka,

  • který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl s původním dlužníkem ekonomicky nebo personálně spojenou osobou,

  • na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná dražba, a to na základě výsledků této dražby,

  • jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí, a to na základě výsledků provedení této exekuce.

Obdobně to platí pro pohledávku, nebo její část, a to do výše kryté použitím rezervy nebo opravné položky vytvořené podle zvláštního zákona (zákon o rezervách, nebo která vznikla podle zákona č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasív v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními.

Daňově neúčinný odpis pohledávek

Daňově neúčinný odpis pohledávek provádí účetní jednotka na základě vlastního rozhodnutí nad výše uvedený rámec. Jde například o pohledávky, u nichž by náklady na vymáhání přesáhly jejich výtěžek, o pohledávky, kde je dlužník podle sdělení příslušného orgánu – policie či soudu – neznámého pobytu, případně o pohledávky promlčené. Náklad takto odepsané pohledávky je však daňově neuznatelný (pro zjednodušení tohoto tvrzení nepředpokládáme, že byla k odpisované pohledávce vytvořena zákonná opravná položka).

Účtování odpisu pohledávek do provozních nákladů (účet 546 – Odpis pohledávky) je stejné bez ohledu na daňovou účinnost tohoto nákladu. Dokladem pro zaúčtování je vnitřní účetní doklad. Z toho důvodu je praktické, aby nákladový účet, na který se pohledávka odepíše, byl

Nahrávám...
Nahrávám...