dnes je 9.12.2022

Postavení valné hromady a její působnostGarance

27.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti (viz § 44 odst. 1 ZOK). Ve snaze o zjednodušení a zpřehlednění právní úpravy jednotlivých typů obchodních společností došlo s nástupem zákona o obchodních korporacích k výraznému nárůstu počtu paragrafů…

Přístupné pro: KOMBI

Vzor - Pozvánka na valnou hromadu s. r. o. dle ust. § 184 ZOKGarance

15.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: KOMBI

Vzor - Obecná plná moc k zastupování společníka na valné hromadě s. r. o. dle ustanovení § 168 ZOKGarance

15.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: KOMBI

Vzor - Listina přítomných na valné hromaděGarance

15.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

na valné hromadě společnosti ABC, s. r. o., IČO: 015 45 238, se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 587/3, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 26579, konané dne 10. dubna 2021 od 16:00 hod.…

Přístupné pro: KOMBI

Účast na valné hromaděGarance

2.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všichni společníci a všichni členové dozorčí rady mají právo účastnit se zasedání valné hromady. Jednatel, resp. všichni jednatelé společnosti mají povinnost zúčastnit se zasedání valné hromady. Právnická osoba se osobně účastní valné hromady, je-li přítomen…

Přístupné pro: KOMBI

Svolání valné hromady a průběh jejího jednáníGarance

2.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Primárně je svolání valné hromady právem, resp. povinností jednatele coby statutárního orgánu společnosti. Ostatní subjekty mohou svolat valnou hromadu spíše výjimečně, a to za podmínek stanovených…

Přístupné pro: KOMBI

Pozvánka na valnou hromaduGarance

1.1.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Valná hromada se svolává zásadně pozvánkou. Způsob, kterým jsou akcionáři seznamováni s obsahem pozvánky, se pak liší, zejména z hlediska formy akcií, které akcionáři drží. Základní právní úprava svolání valné hromady se pak nachází v § 406 ZOK a § 407 ZOK,…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: KOMBI

Odvolání/odložení valné hromady, přeložení části programu; přerušení valné hromadyGarance

1.1.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

ZOK v § 410 připouští, aby za určitých okolností mohla být již jednou svolaná, ale dosud neuskutečněná, valná hromada odvolána či odložena na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným zákonem a…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: KOMBI

Subjekty oprávněné ke svolání valné hromadyGarance

1.1.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo svolat řádnou valnou hromadu (dále jen „valná hromada“) mají za zákonem stanovených předpokladů následující osoby či orgány společnosti:

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: KOMBI

Průběh zasedání valné hromady v s. r. o. a zápis z níGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na úvod valné hromady je ověřena usnášeníschopnost zasedání. Zasedání řídí předseda, který je na schůzi zvolen spolu se zapisovatelem. Do doby zvolení předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí zasedání valné hromady její svolavatel. Přítomní…

Přístupné pro: KOMBI

Rozhodování valné hromadyGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po volbě orgánů valné hromady následuje nejdůležitější část jednání valné hromady, a to projednání jednotlivých bodů pořadu jednání. Pořad jednání valné hromady je vždy předem určen svolavatelem a jednotliví společníci mají možnost se s ním seznámit v pozvánce…

Přístupné pro: KOMBI

Neplatnost usnesení valné hromady v s. r. o.Garance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neplatnost usnesení valné hromady vyslovuje soud, a to se zpětnou účinností ke dni přijetí takového usnesení. Neplatnost usnesení valné hromady lze přezkoumávat jak v samostatném řízení, tak také v rámci rejstříkového řízení, tedy v rámci řízení o povolení…

Přístupné pro: KOMBI

Svolání valné hromady a průběh jejího jednáníGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Svolání valné hromady je primárně právem, resp. povinností jednatele coby statutárního orgánu společnosti. Ostatní subjekty mohou svolat valnou hromadu spíše výjimečně, a to za podmínek stanovených…

Přístupné pro: KOMBI

Vzor - Listina přítomnýchGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

na valné hromadě společnosti LADA NELL Invest, s. r. o., IČO: 015 45 238, se sídlem Praha 5, Plzeňská 487/23, PSČ 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 26579, konané dne 9. dubna 2021 od 16:00 hod. v sídle…

Přístupné pro: KOMBI

Vzor - Zápis z mimořádné valné hromadyGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

IČO: 015 45 238, se sídlem Praha 5, Plzeňská 487/23, PSČ 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26579,

Přístupné pro: KOMBI

Postavení valné hromady v rámci organizační struktury s. r. o. a její působnostGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravu valné hromady společnosti s ručením omezeným nalezneme především v § 167 – 193 ZOK. Dalšími souvisejícími ustanoveními jsou zejména § 12 ZOK (výkon působnosti valné hromady jediným společníkem), § 43 odst. 3 ZOK (souhlas valné hromady k rozdělení…

Přístupné pro: KOMBI

Účast na valné hromaděGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všichni společníci a všichni členové dozorčí rady mají právo účastnit se zasedání valné hromady. Jednatel, resp. všichni jednatelé společnosti mají povinnost zúčastnit se zasedání valné hromady. Právnická osoba se osobně účastní valné hromady, je-li přítomen…

Přístupné pro: KOMBI

Řízení před soudemGarance

18.2.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Věcně a místně příslušným soudem pro řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady akciové společnosti je krajský soud, v jehož obvodu má společnost sídlo; pro společnosti se sídlem ve Středočeském kraji je příslušný Městský soud v…

Přístupné pro: KOMBI

Účastníci řízeníGarance

17.2.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Okruh osob, které mohou k soudu podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, je zákonem přesně specifikován. Tento návrh může vznést pouze:

Přístupné pro: KOMBI

Neplatnost usnesení valné hromadyGarance

17.2.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava neplatnosti usnesení valné hromady akciové společnosti je v současné chvíli rozdělena do dvou zákonů. Základní právní úpravu nalezneme v § 428 až 430 ZOK. Tato právní úprava však odkazuje na právní úpravu uvedenou v § 258 až 261 NOZ, tedy na…

Přístupné pro: KOMBI

Zápis o valné hromaděGarance

31.10.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a do její působnosti jsou zahrnuty pouze nejvýznamnější otázky života akciové společnosti. Stejně jako o průběhu zasedání představenstva či dozorčí rady musí být také o průběhu valné hromady pořízen písemný zápis.…

Přístupné pro: KOMBI

Náhradní valná hromadaGarance

29.10.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhradní valná hromada, jejíž právní úpravu nalezneme v § 414 ZOK, je institut, který chrání společnost a akcionáře, kteří se aktivně podílejí na dění ve společnosti, před úmyslnou či neúmyslnou pasivitou ostatních…

Přístupné pro: KOMBI

Vzor - Listina přítomnýchGarance

6.6.2014, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

na valné hromadě společnosti ABC a. s., IČO: 257 23 247, se sídlem Butovická 56, Praha 5, PSČ 158 00, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 235786, konané dne 5. května 2014 od 15:00 hod. v sídle…

Přístupné pro: KOMBI

Průběh valné hromadyGarance

6.6.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Valná hromada je kolektivním orgánem akciové společnosti (§ 152 odst. 1 NOZ), a proto rozhoduje o záležitostech ve sboru (§ 156 odst. 1 NOZ). Definici pojmu „usnášeníschopnost valné hromady” ZOK neobsahuje. Z jeho kontextu je však možné dovodit, že…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 171Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 127 odst. 4 ObchZ    K zásadním rozhodnutím týkajícím se společnosti s ručením omezeným vyžaduje zákon, aby je přijala kvalifikovaná nejméně dvoutřetinová většina hlasů všech společníků. Společenská smlouva může u…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 187Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 129 odst. 2 ObchZ    Za kvalifikovaného společníka, který je oprávněn požádat jednatele, aby svolal valnou hromadu, zákon označuje společníka nebo společníky, jejichž vklady do základního kapitálu dosahují hodnoty…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 415Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 186 odst. 1 ObchZ    Valná hromada zásadně rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů. Vyšší počet hlasů může určit zákon (§ 416 a § 417) nebo …

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 431Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 173 odst. 2 ObchZ    Zásadně platí, že rozhodnutí valné hromady o změně stanov má právní účinky dnem, kdy bylo učiněno, nebo dnem, který valná hromada stanoví. V určitých případech však zákon stanoví, že rozhodnutí nabývá…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 434Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 173 odst. 5 ObchZ    Pokud valná hromada rozhodla o změně druhu nebo formy akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií k účinnosti změny stanov, tedy zápisem do obchodního rejstříku (§ 431 odst. 1).…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 408Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 184a ObchZ    Svolavatel valné hromady musí dbát na to, aby místo, datum a hodina konání valné hromady nepřiměřeně neomezovaly právo akcionáře zúčastnit se valné hromady.    Pokud je na pořadu jednání valné hromady změna…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 169Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 127 ObchZ    Usnášeníschopnost valné hromady by měla upravit společenská smlouva. Neurčí-li jinak, pak je valná hromada schopna usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů.  …

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 183Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 129 odst. 2 ObchZ    Zákon pamatuje na situaci, kdy společnost nemá jednatele nebo jednatel dlouhodobě neplní své povinnosti (včetně případu, kdy je nemůže plnit ze závažných důvodů, např. dlouhodobé nemoci). V …

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 403Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 184a odst. 1, § 193 odst. 1 ObchZ    Řádnou účetní závěrku musí valná hromada projednat do šesti měsíců od konce předcházejícího účetního období. Pokud má společnost účetní rok shodný s rokem kalendářním, musí řádnou…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 399Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 184 ObchZ    Zákon zachovává možnost, aby se akcionář účastnil valné hromady osobně nebo v zastoupení. V případě, že akcionář využije zákonné možnosti a nechá se na valné hromadě zastupovat zmocněncem, musí být udělená…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 411Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Lhůty, které zákon vyžaduje pro rozesílání pozvánek na valnou hromadu a pro svolávání valné hromady z podnětu kvalifikovaných akcionářů (§ 365), nejsou dotčeny ani v případě, že dochází ke stanovení nového místa,…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 412 - Schopnost valné hromady se usnášetGarance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 185 odst. 1 ObchZ    Zákonné kvorum pro usnášeníschopnost valné hromady představují přítomní akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou nebo počtem přesahujícím 30 % základního kapitálu. Stanovy společnosti…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 421Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 187 ObchZ    Rozhodnutí valné hromady má formu usnesení.    Do působnosti valné hromady patří nejdůležitější otázky chodu společnosti, především rozhodování o změně stanov, o změně výše základního kapitálu a o pověření…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 181Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 128 odst. 1, § 129 odst. 1 ObchZ    Jednatel společnosti s ručením omezeným je povinen svolat valnou hromadu alespoň jedenkrát za rok, pokud ze zákona nebo společenské smlouvy nevyplývá, že by měla být svolána…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 189Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 129 odst. 4 ve spojení s § 188 odst. 2 a 3 ObchZ    Povinnými náležitostmi zápisu z valné hromady jsou identifikační údaje společnosti (firma a sídlo), místo a doba konání valné hromady, jméno předsedy (pokud…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 170Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 127 odst. 3 ObchZ    Pokud společenská smlouva neurčí jinak, rozhoduje valná hromada prostou většinou hlasů přítomných společníků s výjimkou, kdy zákon požaduje kvalifikovanou dvoutřetinovou většinu hlasů všech …

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 172Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 127 odst. 4 ObchZ    Vedle toho, že se k rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy nebo rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva či rozhodnutí o připuštění peněžitého vkladu nebo o započtení …

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 423Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 188 odst. 2 a 3 a § 189 odst. 1 ObchZ    Povinností zapisovatele je vyhotovit zápis z jednání valné hromady, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem, tedy formu…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 424Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Akcionář se může dovolat neplatnosti usnesení valné hromady jen tehdy, pokud byl proti usnesení valné hromady podán protest. Toto právo je akcionáři zachováno i v případě, že protest nebyl zapsán chybou zapisovatele…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 179Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Kumulativní hlasování je možné využít při volbě členů vícečlenného orgánu společnosti. Počet hlasů každého společníka pro kumulativní hlasování se stanoví jako násobek počtu hlasů, jimiž společník disponuje,…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 168Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 126 ObchZ    Společník se valné hromady může zúčastnit osobně nebo se může nechat zastoupit zástupcem, kterého k účasti na valné hromadě a k hlasování na ní zmocní. Plná moc musí být udělena písemně a musí v ní…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 418Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Na rozdíl od dosavadní úpravy připouští zákon v návaznosti na ustanovení § 158 odst. 2 NOZ též rozhodování valné hromady akciové společnosti per rollam, tedy mimo valnou hromadu, za podmínky, že tuto možnost…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 428 - Neplatnost usnesení valné hromadyGarance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 183 ObchZ    Pro podání žaloby na neplatnost usnesení valné hromady je aktivně legitimován akcionář, člen představenstva, člen dozorčí rady (obdobně i člen správní rady a statutární ředitel). Důvodem neplatnosti …

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 427Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 186c ObchZ    V případě, že akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo, protože valná hromada rozhoduje o jeho nepeněžitém vkladu, prominutí jeho povinnosti, jeho odvolání z funkce člena orgánu společnosti pro porušení…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 184Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 129 odst. 1 ObchZ    Ve shodě s dosavadní úpravou je zapotřebí oznámit termín a program jednání valné hromady společníkům písemně nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání, neurčuje-li společenská smlouva jiná …

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 413Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 185 odst. 2 ObchZ    Společnost na valné hromadě vede listinu přítomných, do které zapisuje přítomné akcionáře s uvedením identifikačních údajů stanovených zákonem (jméno, bydliště nebo sídlo, jméno a bydliště či sídlo…

Přístupné pro: KOMBI
Nahrávám...
Nahrávám...