dnes je 1.3.2024

Postavení valné hromady a její působnostGarance

27.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti (viz § 44 odst. 1 ZOK). Ve snaze o zjednodušení a zpřehlednění právní úpravy jednotlivých typů obchodních společností došlo s nástupem zákona o obchodních korporacích k výraznému nárůstu počtu paragrafů…

Přístupné pro: KOMBI

Vzor - Obecná plná moc k zastupování společníka na valné hromadě s. r. o. dle ustanovení § 168 ZOKGarance

15.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: KOMBI

Vzor - Pozvánka na valnou hromadu s. r. o. dle ust. § 184 ZOKGarance

15.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: KOMBI

Vzor - Listina přítomných na valné hromaděGarance

15.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

na valné hromadě společnosti ABC, s. r. o., IČO: 015 45 238, se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 587/3, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 26579, konané dne 10. dubna 2021 od 16:00 hod.…

Přístupné pro: KOMBI

Svolání valné hromady a průběh jejího jednáníGarance

2.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Primárně je svolání valné hromady právem, resp. povinností jednatele coby statutárního orgánu společnosti. Ostatní subjekty mohou svolat valnou hromadu spíše výjimečně, a to za podmínek stanovených…

Přístupné pro: KOMBI

Účast na valné hromaděGarance

2.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všichni společníci a všichni členové dozorčí rady mají právo účastnit se zasedání valné hromady. Jednatel, resp. všichni jednatelé společnosti mají povinnost zúčastnit se zasedání valné hromady. Právnická osoba se osobně účastní valné hromady, je-li přítomen…

Přístupné pro: KOMBI

Pozvánka na valnou hromaduGarance

1.1.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Valná hromada se svolává zásadně pozvánkou. Způsob, kterým jsou akcionáři seznamováni s obsahem pozvánky, se pak liší, zejména z hlediska formy akcií, které akcionáři drží. Základní právní úprava svolání valné hromady se pak nachází v § 406 ZOK a § 407 ZOK,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI

Subjekty oprávněné ke svolání valné hromadyGarance

1.1.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo svolat řádnou valnou hromadu (dále jen „valná hromada“) mají za zákonem stanovených předpokladů následující osoby či orgány společnosti:

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI

Odvolání/odložení valné hromady, přeložení části programu; přerušení valné hromadyGarance

1.1.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

ZOK v § 410 připouští, aby za určitých okolností mohla být již jednou svolaná, ale dosud neuskutečněná, valná hromada odvolána či odložena na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným zákonem a…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI

Vzor - Listina přítomnýchGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

na valné hromadě společnosti LADA NELL Invest, s. r. o., IČO: 015 45 238, se sídlem Praha 5, Plzeňská 487/23, PSČ 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 26579, konané dne 9. dubna 2021 od 16:00 hod. v sídle…

Přístupné pro: KOMBI

Vzor - Zápis z mimořádné valné hromadyGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

IČO: 015 45 238, se sídlem Praha 5, Plzeňská 487/23, PSČ 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26579,

Přístupné pro: KOMBI

Průběh zasedání valné hromady v s. r. o. a zápis z níGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na úvod valné hromady je ověřena usnášeníschopnost zasedání. Zasedání řídí předseda, který je na schůzi zvolen spolu se zapisovatelem. Do doby zvolení předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí zasedání valné hromady její svolavatel. Přítomní…

Přístupné pro: KOMBI

Rozhodování valné hromadyGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po volbě orgánů valné hromady následuje nejdůležitější část jednání valné hromady, a to projednání jednotlivých bodů pořadu jednání. Pořad jednání valné hromady je vždy předem určen svolavatelem a jednotliví společníci mají možnost se s ním seznámit v pozvánce…

Přístupné pro: KOMBI

Neplatnost usnesení valné hromady v s. r. o.Garance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neplatnost usnesení valné hromady vyslovuje soud, a to se zpětnou účinností ke dni přijetí takového usnesení. Neplatnost usnesení valné hromady lze přezkoumávat jak v samostatném řízení, tak také v rámci rejstříkového řízení, tedy v rámci řízení o povolení…

Přístupné pro: KOMBI

Postavení valné hromady v rámci organizační struktury s. r. o. a její působnostGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravu valné hromady společnosti s ručením omezeným nalezneme především v § 167 – 193 ZOK. Dalšími souvisejícími ustanoveními jsou zejména § 12 ZOK (výkon působnosti valné hromady jediným společníkem), § 43 odst. 3 ZOK (souhlas valné hromady k rozdělení…

Přístupné pro: KOMBI

Účast na valné hromaděGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všichni společníci a všichni členové dozorčí rady mají právo účastnit se zasedání valné hromady. Jednatel, resp. všichni jednatelé společnosti mají povinnost zúčastnit se zasedání valné hromady. Právnická osoba se osobně účastní valné hromady, je-li přítomen…

Přístupné pro: KOMBI

Svolání valné hromady a průběh jejího jednáníGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Svolání valné hromady je primárně právem, resp. povinností jednatele coby statutárního orgánu společnosti. Ostatní subjekty mohou svolat valnou hromadu spíše výjimečně, a to za podmínek stanovených…

Přístupné pro: KOMBI

Řízení před soudemGarance

18.2.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Věcně a místně příslušným soudem pro řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady akciové společnosti je krajský soud, v jehož obvodu má společnost sídlo; pro společnosti se sídlem ve Středočeském kraji je příslušný Městský soud v…

Přístupné pro: KOMBI

Účastníci řízeníGarance

17.2.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Okruh osob, které mohou k soudu podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, je zákonem přesně specifikován. Tento návrh může vznést pouze:

Přístupné pro: KOMBI

Neplatnost usnesení valné hromadyGarance

17.2.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava neplatnosti usnesení valné hromady akciové společnosti je v současné chvíli rozdělena do dvou zákonů. Základní právní úpravu nalezneme v § 428 až 430 ZOK. Tato právní úprava však odkazuje na právní úpravu uvedenou v § 258 až 261 NOZ, tedy na…

Přístupné pro: KOMBI

Zápis o valné hromaděGarance

31.10.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a do její působnosti jsou zahrnuty pouze nejvýznamnější otázky života akciové společnosti. Stejně jako o průběhu zasedání představenstva či dozorčí rady musí být také o průběhu valné hromady pořízen písemný zápis.…

Přístupné pro: KOMBI

Náhradní valná hromadaGarance

29.10.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhradní valná hromada, jejíž právní úpravu nalezneme v § 414 ZOK, je institut, který chrání společnost a akcionáře, kteří se aktivně podílejí na dění ve společnosti, před úmyslnou či neúmyslnou pasivitou ostatních…

Přístupné pro: KOMBI

Vzor - Listina přítomnýchGarance

6.6.2014, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

na valné hromadě společnosti ABC a. s., IČO: 257 23 247, se sídlem Butovická 56, Praha 5, PSČ 158 00, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 235786, konané dne 5. května 2014 od 15:00 hod. v sídle…

Přístupné pro: KOMBI

Průběh valné hromadyGarance

6.6.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Valná hromada je kolektivním orgánem akciové společnosti (§ 152 odst. 1 NOZ), a proto rozhoduje o záležitostech ve sboru (§ 156 odst. 1 NOZ). Definici pojmu „usnášeníschopnost valné hromady” ZOK neobsahuje. Z jeho kontextu je však možné dovodit, že…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 178Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Novinkou zákona je kumulativní hlasování při volbě členů orgánů společnosti. U společnosti s ručením omezeným je kumulativní hlasování možné použít při volbě jednatelů (má-li společnost více jednatelů) nebo při…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 179Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Kumulativní hlasování je možné využít při volbě členů vícečlenného orgánu společnosti. Počet hlasů každého společníka pro kumulativní hlasování se stanoví jako násobek počtu hlasů, jimiž společník disponuje,…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 180Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Kumulativním hlasováním jsou zvoleny za členy orgánu společnosti ty osoby, pro které bylo odevzdáno nejvíce hlasů – podmínkou je, aby hlasovala nadpoloviční většina hlasů společníků přítomných na valné hromadě (z…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 190Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 125 ObchZ    Zákon upravuje formální podobu rozhodnutí valné hromady – valná hromada rozhoduje usnesením. Do působnosti valné hromady patří nejzávažnější otázky týkající se společnosti, to vyplývá ze skutečnosti, …

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 169Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 127 ObchZ    Usnášeníschopnost valné hromady by měla upravit společenská smlouva. Neurčí-li jinak, pak je valná hromada schopna usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů.  …

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 171Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 127 odst. 4 ObchZ    K zásadním rozhodnutím týkajícím se společnosti s ručením omezeným vyžaduje zákon, aby je přijala kvalifikovaná nejméně dvoutřetinová většina hlasů všech společníků. Společenská smlouva může u…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 407Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 184a odst. 3 ObchZ    Zákon stanoví náležitosti pozvánky na valnou hromadu. Musejí z ní být patrny identifikační údaje společnosti, místo a čas konání valné hromady, označení, zda jde o řádnou nebo náhradní valnou…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 410Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 184a odst. 5 ObchZ    Stejný způsob, jakým se podle stanov svolává valná hromada, se použije též pro odvolání valné hromady nebo pro její odložení, a to za podmínky, že k odvolání nebo odložení dojde alespoň jeden týden…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 411Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Lhůty, které zákon vyžaduje pro rozesílání pozvánek na valnou hromadu a pro svolávání valné hromady z podnětu kvalifikovaných akcionářů (§ 365), nejsou dotčeny ani v případě, že dochází ke stanovení nového místa,…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 433Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 173 odst. 4 ObchZ    Úplné znění stanov po každé jejich změně zabezpečuje představenstvo, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se kterýkoli jeho člen o změně obsahu stanov…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 434Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 173 odst. 5 ObchZ    Pokud valná hromada rozhodla o změně druhu nebo formy akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií k účinnosti změny stanov, tedy zápisem do obchodního rejstříku (§ 431 odst. 1).…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 417Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 186 odst. 2 až 5 ObchZ    Rozhodnutí o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo jeho podstatné části nebo o změně výše základního kapitálu musí být schváleno i nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 419Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Pokud se akcionář k návrhu rozhodnutí per rollam nevyjádří ve stanovené lhůtě, platí, že nesouhlasí. Pokud musí být o dané záležitosti podle zákona (§ 416 odst. 2) sepsán notářský zápis, musí mít tuto formu i…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 420Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Poté, co osoba, která je oprávněna svolat valnou hromadu a která předložila akcionářům návrh rozhodnutí per rollam, obdrží vyjádření akcionářů, resp. uplyne stanovená lhůta pro jejich vyjádření, seznámí tato osoba…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 422Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 188 odst. 1 ObchZ    Orgány valné hromady, které valná hromada volí, jsou předseda, zapisovatel, ověřovatel (ověřovatelé) zápisu a sčitatel nebo sčitatelé hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 426Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 186c ObchZ    Právo akcionáře účastnit se a hlasovat na valné hromadě patří mezi základní akcionářská práva. Své hlasovací právo akcionář nemůže vykonávat v případech stanovených zákonem nebo jiným právním předpisem,…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 406Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 184a odst. 2 ObchZ    Ten, kdo svolává valnou hromadu (zákon jej označuje jako svolavatele), je povinen pozvánku na valnou hromadu uveřejnit na internetových stránkách společnosti nejpozději 30 dnů přede dnem jejího…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 416Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 186 odst. 2 a 6 ObchZ    Kvalifikovanou dvoutřetinovou většinu všech hlasů přítomných akcionářů vyžaduje zákon pro schválení převodu nebo zastavení závodu nebo jeho podstatné části, k rozhodnutí o změně stanov nebo…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 418Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Na rozdíl od dosavadní úpravy připouští zákon v návaznosti na ustanovení § 158 odst. 2 NOZ též rozhodování valné hromady akciové společnosti per rollam, tedy mimo valnou hromadu, za podmínky, že tuto možnost…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 423Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 188 odst. 2 a 3 a § 189 odst. 1 ObchZ    Povinností zapisovatele je vyhotovit zápis z jednání valné hromady, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem, tedy formu…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 428 - Neplatnost usnesení valné hromadyGarance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 183 ObchZ    Pro podání žaloby na neplatnost usnesení valné hromady je aktivně legitimován akcionář, člen představenstva, člen dozorčí rady (obdobně i člen správní rady a statutární ředitel). Důvodem neplatnosti …

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 432Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 186 odst. 5 ObchZ    Rozhodnutí valné hromady, v jehož důsledku se fakticky mění stanovy, je rovnocenné s rozhodnutím o změně stanov. Oba typy rozhodnutí musejí být osvědčeny notářským zápisem. Pokud v rozhodnutí valné…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 398Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 184 ObchZ    Základním právem akcionářů je právo podílet se na řízení společnosti, a to buď na valné hromadě nebo mimo ni.    Stanovy akciové společnosti mohou připustit hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 412 - Schopnost valné hromady se usnášetGarance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 185 odst. 1 ObchZ    Zákonné kvorum pro usnášeníschopnost valné hromady představují přítomní akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou nebo počtem přesahujícím 30 % základního kapitálu. Stanovy společnosti…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 182Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 128 odst. 2 ve spojení s § 193 odst. 1 ObchZ    Povinnost svolat valnou hromadu ukládá zákon v případě, že společnosti hrozí úpadek podle insolvenčního zákona, a dále v případě, že ke svolání valné hromady…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 184Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 129 odst. 1 ObchZ    Ve shodě s dosavadní úpravou je zapotřebí oznámit termín a program jednání valné hromady společníkům písemně nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání, neurčuje-li společenská smlouva jiná …

Přístupné pro: KOMBI
Nahrávám...
Nahrávám...