dnes je 17.8.2022

Zánik obchodní korporace s likvidacíGarance

17.8.2022, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2019
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Zakladatelský projekt - definiceGarance

17.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zakladatelský projekt – tento komplexně řeší, co se bude vyrábět, jak a na jakém zařízení se bude vyrábět a dále reálnost a dostupnost všech potřebných zdrojů. Obsahuje vymezení základních cílů podnikání, specifikaci trhu, na nějž obchodní korporace vstupuje,…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Rezerva na restrukturalizaciGarance

16.8.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Výsledek hospodaření - definiceGarance

16.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výsledek hospodaření – jedná se o rozdíl mezi výnosy a náklady v akruálním účetnictví, resp. příjmy a výdaji v jednoduchém účetnictví. Je-li tento rozdíl kladný, potom obchodní korporace realizovala zisk; je-li záporný, potom obchodní korporace realizovala…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Abeceda daňových nákladůGarance

16.8.2022, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku Vám nabízíme v abecedním pořadí přehled vybraných položek, které posuzujeme, jestli jsou nebo nejsou daňovým nákladem. Nebo se jedná o pojmy běžně používané při testování nákladů, dále je nazýváme jako kategorie. Doplňujeme, že jsme pod písmeno…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2019
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Rezerva na opravy hmotného majetkuGarance

15.8.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době upravuje způsob tvorby a výši rezerv, které jsou nákladem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů u poplatníků daní z příjmů, uvedený zákon o rezervách pro zjištění základu daně z…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Výroční zpráva - definiceGarance

15.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výroční zpráva – tato by měla uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji výkonnosti obchodní korporace, jejích činnostech a stávajícím hospodářském postavení. Obchodní korporace, které jsou povinny nechat si ověřit účetní závěrku auditorem, ji vyhotovují…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Výrobní kapacita - definiceGarance

14.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výrobní kapacita určuje maximální množství výrobků, které obchodní korporace může vyrobit za optimálních podmínek. Využití výrobní kapacity lze sledovat zvlášť časové (extensivní) a zvlášť výkonové…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Výnosová míra akcie - definiceGarance

13.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výnosová míra akcie – jedná se o součet dividendové a kapitálové výnosnosti.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Stálá provozovna z hlediska daňovéhoGarance

12.8.2022, Ing. Otakar Machala, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při vymezení a popsání tohoto tématu a daňových nákladů k němu se vážících je třeba zařadit si pojem stálá provozovna v rámci daňové soustavy a podnikání vůbec, aby se nezaměňoval např. s pojmem provozovna podle živnostenského zákona nebo dle zákona o DPH.…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2020 | 2019
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelůGarance

12.8.2022, Ing. Michala Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato rezerva je daňově uznatelná pouze pro nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013.Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.), přijal s účinností od 1. 1. 2013 úpravu uvedenou v § 37p – Financování nakládání s elektroodpadem…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Výnosová křivka: teorie preferovaných tržních segmentů - definiceGarance

12.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výnosová křivka: teorie preferovaných tržních segmentů – teorie vysvětluje pozitivní sklon výnosové křivky tím, že různí investoři preferují rozdílné doby splatnosti, většina z nich pak obvykle kratší doby. Vyšší poptávka po krátkodobých dluhopisech tak má za…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Rezerva na daň z příjmůGarance

11.8.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rezerva na daň z příjmů se vykazuje v případě, kdy okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku řádného vyčíslení daně a zaúčtuje se ve výši předpokládané…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Výnosová křivka: teorie preference likvidity - definiceGarance

11.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výnosová křivka: teorie preference likvidity – dlouhodobé dluhopisy jsou spojeny s vyšším rizikem pro investora, a tudíž by investor měl být odměněn vyšším výnosem z těchto dluhopisů.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Daň jako daňový nákladGarance

11.8.2022, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Navazujeme na výklad v obecném textu  Daňově uznané náklady  a v tomto článku se zaměříme na složitější problematiku, kterou je posuzování daně, jestli může být daňově účinnou…

Dostupné v časových verzích: 2022
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

RezervyGarance

10.8.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rezervy jsou jedním ze základních nástrojů zásady opatrnosti v pasivech rozvahy. Zásada opatrnosti je definována v zákoně o účetnictví následovně:

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Výnosová křivka: čistá teorie očekávání - definiceGarance

10.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výnosová křivka: čistá teorie očekávání – spotová (aktuální) výnosová křivka plně odráží tržní očekávání ohledně budoucího vývoje sazeb po celé délce výnosové křivky. Rostoucí křivka naznačuje růst sazeb do budoucna, klesající naopak determinuje pokles…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Příslušenství DHMGarance

9.8.2022, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příslušenstvím věci ve smyslu občanského zákoníku je vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, je-li účelem této vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejich hospodářského určení. Součást věci je vymezena jako vše, co k věci podle…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2020 | 2019
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Výnosová křivka - definiceGarance

9.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výnosová křivka je graficky vyjádřená časová struktura sazeb dluhopisů podle jejich splatnosti. Jedná se o závislost výnosu do doby splatnosti na době do splatnosti dluhopisu. V praxi se lze nejčastěji setkat s výnosovými křivkami na bázi státních dluhopisů.…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Daň silničníGarance

9.8.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní normou je zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, který byl od své účinnosti již několikrát novelizován.

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2020 | 2019
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Daň silničníGarance

8.8.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Silniční daň je přímá majetková daň, její výnosy jsou na rozdíl od daně z příjmů nebo daně z přidané hodnoty malé (tvoří cca jedno procento příjmů státního rozpočtu) a z toho důvodu lze tuto daň označit za doplňkovou. V minulosti byla předmětem diskuze i…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Výnosnost kapitálová - definiceGarance

8.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výnosnost kapitálová je poměrem mezi ziskem z prodeje akcie oproti pořizovací ceně akcie.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Výnosnost dividendová - definiceGarance

7.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výnosnost dividendová je poměrem podílu na zisku oproti pořizovací ceně akcií.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Výnos - definiceGarance

6.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výnos – jedná se o zvýšení ekonomického prospěchu, které se projeví buď zvýšením aktiv, nebo eventuálně snížením dluhů. Konečným důsledkem je pak zvýšení vlastního kapitálu jinak než formou vkladů do kapitálu učiněných…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Dary, darováníGarance

5.8.2022, Ing. Vlasta Martišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti se zrušením daně dědické a darovací se příjmy získané v souvislosti s děděním nebo darováním dostaly do režimu zákona o daních z příjmů. Příjmy získané v souvislosti s děděním nebo darováním se zdaňují v režimu zákona o daních…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Výkaz zisku a ztráty - definiceGarance

5.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkaz zisku a ztráty – tokový účetní výkaz sledující náklady a výnosy obchodní korporace. Tyto samostatně vykazujeme za oblast provozní a finanční.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Vnitřní výnosové procento - definiceGarance

4.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnitřní výnosové procento je taková míra výnosnosti, při níž je čistá současná hodnota investičního projektu rovna nule. Jinými slovy diskontované peněžní příjmy jsou stejné jako diskontované kapitálové výdaje, které s realizací projektu souvisí. Metodu…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Vlastní náklady - definiceGarance

3.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastní náklady jsou veškeré přímé náklady vynaložené na výrobu či jinou činnost, a dále část nepřímých nákladů, která je s danou výrobou či jinou činností spojená. Tuto oceňovací bázi aplikujeme na zásoby vlastní výroby, a to včetně příchovků zvířat a dále…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Převodní (transferové) ceny a související cena obvykláGarance

3.8.2022, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku rozebíráme aktuální problematiku použití správných hodnot (cen) ve vztazích mezi  spojenými osobami . V titulku jsme použili běžně používaný pojem cena obvyklá, neboť si téma rozebereme nejvíce právě z pohledu, jak určit základ…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2019
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Svěřenský fondGarance

2.8.2022, Ing. Vlasta Martišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2020 | 2019
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Vlastní kapitál - definiceGarance

2.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastní kapitál je rozdíl mezi aktivy a dluhy. Jeho součástí je základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku (např. statutární fond), kumulované výdělky (nerozdělené/neuhrazené zisky/ztráty z minulých let), jiný výsledek hospodaření a výsledek…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Veřejná obchodní společnost - definiceGarance

1.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Veřejná obchodní společnost je osobní typ obchodní společnosti, který může založit dva a více společníků. Tito pak ručí za závazky této obchodní společnosti společně a nerozdílně, a to veškerým svým majetkem. Zisky i ztráty jsou pak mezi společníky veřejné…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Vertikální analýza absolutních ukazatelů - definiceGarance

31.7.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vertikální analýza absolutních ukazatelů sleduje podíl jednotlivých rozvahových položek na bilanční sumě (tzn. např. podíl stálých aktiv na celkových aktivech, dluhů na celkových pasivech apod.). U výkazu zisku a ztráty se obvykle jako základ považují klíčové…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Variační koeficient - definiceGarance

30.7.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Variační koeficient je relativní míra vyjádření rizika. Jedná se o poměr směrodatné odchylky a průměrné výnosnosti.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

VaR (Value at Risk) - definiceGarance

29.7.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

VaR (Value at Risk) je minimální částka, od které se hodnota investice stane zápornou během daného období s danou pravděpodobností. Alternativně může být vyjádřena jako maximální částka, která může být ztracena s danou pravděpodobností za dané…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Úvěr - definiceGarance

28.7.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úvěr je dočasná zápůjčka peněz věřitelem (obvykle bankou – bankovní úvěr, resp. dodavatelem – obchodní úvěr), kdy musí dlužník věřiteli za tuto zápůjčku hradit průběžně do doby splatnosti určitou výši úroku. Rozlišujeme peněžní úvěry (spotřebitelský úvěr,…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Úroková sazba reálná - definiceGarance

27.7.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úroková sazba reálná je taková úroková sazba, která je očištěna od vlivu inflace. V případě inflačního prostředí je do výše nominální úrokové sazby pochopitelně výše inflace zakomponována.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

SpoluvlastnictvíGarance

27.7.2022, Prof. Doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D., Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spoluvlastnictví může mít celou řadu daňových dopadů, a to nejen u daně z příjmů; proto se postupně budeme zabývat jednotlivými typy daní. V zásadě se jedná o:

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Úroková sazba efektivní - definiceGarance

26.7.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úroková sazba efektivní slouží k porovnání výhodnosti jednotlivých variant skládání úroků, kdy jednotlivé alternativy převádí na úrokovou míru s ročním skládáním úroků.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Úroková sazba čistá - definiceGarance

25.7.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úroková sazba čistá je taková úroková sazba, která zohledňuje zdanění. Vzhledem k tomu, že placené úroky jsou součástí nákladů, pozitivně funguje úrokový daňový štít, který tak tyto náklady dluhu…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Úrok - definiceGarance

24.7.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úrok je poplatek za zápůjčku peněžních prostředků. Jedná se o náklad dluhového financování.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Účetnictví nákladové - definiceGarance

23.7.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetnictví nákladové je významnou součástí manažerského účetnictví. Jeho prapůvodním posláním bylo zjišťovat náklady pro potřeby výsledné kalkulace. Jeho uplatňování se postupně začalo rozšiřovat i na zjišťování nákladů podle určité struktury a na zjišťování…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Účetnictví manažerské - definiceGarance

22.7.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetnictví manažerské klade důraz na poskytování informací pro potřeby aktivního řízení, a to zejména rozhodování – orientuje se tedy na budoucnost. Musí poskytovat informace o struktuře nákladů (event. výnosů), kalkulaci výkonů, rozpočty atp. pro rozhodovací…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Účetnictví finanční - definiceGarance

21.7.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetnictví finanční zaobírá se transakcemi mezi obchodní korporací a jeho okolím. Jedná se tedy o zachycení vazeb s odběrateli, dodavateli, zaměstnanci, bankou a jinými věřiteli, dále vztahy ke státnímu rozpočtu, institucím sociálního zabezpečení, zdravotním…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Ukazatele zadluženosti: zadluženost vlastního kapitálu - definiceGarance

20.7.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazatele zadluženosti: zadluženost vlastního kapitálu naznačuje, zda obchodní korporace preferuje vlastní či cizí zdroje financování. V případě, kdy je tento ukazatel vyšší než „1”, obchodní korporace pro své financování preferuje cizí zdroje; dosahuje-li…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Ukazatele zadluženosti: úrokové krytí - definiceGarance

19.7.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazatele zadluženosti: úrokové krytí vyjadřuje, zda je obchodní korporace schopna splatit své úroky z úvěrů ze zisku před úroky a zdaněním. Co však tento ukazatel v žádném případě nevyjadřuje, zda je obchodní korporace schopen splatit úvěr jako…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Ukazatele zadluženosti: překapitalizace a podkapitalizace - definiceGarance

18.7.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazatele zadluženosti: překapitalizace a podkapitalizace – tyto ukazatele porovnáváme s hodnotou „1”. Pokud je obchodní korporace překapitalizována, potom kryje svým vlastním kapitálem (případně i dlouhodobými zdroji) i část oběžných aktiv; je-li…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Ukazatele zadluženosti: celková zadluženost - definiceGarance

17.7.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazatele zadluženosti: celková zadluženost – jedná se o poměr mezi cizími zdroji financování a celkovými zdroji financování nebo též celkovým majetkem. V případě, kdy ukazatel dosahuje hodnot vyšších než „0,5”, obchodní korporace preferuje k financování svých…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Ukazatele zadluženosti - definiceGarance

16.7.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazatele zadluženosti vyjadřují skutečnost, že jsou aktiva obchodní korporace financována jak z vlastních zdrojů, tak i ze zdrojů cizích. Obchodní korporace využívá cizí kapitál tehdy, když mu tato alternativa přinese větší výnos, než jsou náklady spojené s…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Ukazatele rentability: rentabilita vlastního kapitálu (ROE - Return on Equity) - definiceGarance

15.7.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazatele rentability: rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity) vyjadřuje poměr mezi čistým ziskem a vlastním kapitálem, tzn. kolik jedna koruna vlastních zdrojů generuje čistého zisku. Tento ukazatel je oblíbený u majitelů obchodní korporace,…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS
Nahrávám...
Nahrávám...