dnes je 25.5.2024

Zánik funkce člena dozorčí radyGarance

23.3.2017, Mgr. Pavla Krejčí, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Způsoby zániku funkce člena dozorčí rady jsou z části identické, jako je tomu v případě členů představenstva akciové společnosti.

Přístupné pro: KOMBI

Výkon funkce člena dozorčí radyGarance

21.3.2017, Mgr. Pavla Krejčí, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmínky výkonu funkce člena dozorčí rady jako takové jsou upraveny v obecných ustanoveních ZOK a NOZ, překážky pro výkon funkce se vyskytují jak v ZOK, tak v živnostenském zákoně. Základní podmínkou pro výkon funkce člena dozorčí rady (stejně jako v případě…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI

Obecně k dozorčí raděGarance

9.3.2017, Mgr. Pavla Krejčí, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dozorčí rada akciové společnosti je zřizována spolu s představenstvem v dualistickém systému vnitřní struktury akciové společnosti, když do její působnosti patří kontrola výkonu působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 448Garance

14.1.2017, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D., a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 446Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 197 ObchZ    Kontrolním orgánem, který dohlíží na výkon působnosti valné hromady a činnost společnosti, je dozorčí rada. Zásady činnosti dozorčí rady stanoví valná hromada a dozorčí rada je povinna se jimi řídit – tuto…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 453Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 200 odst. 3 ObchZ    V případě ukončení funkce člena dozorčí rady musí valná hromada zvolit nového člena do dvou měsíců. Pokud by dozorčí rada z důvodu chybějícího člena nebo členů nemohla plnit svou funkci, může soud na…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 454Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 200 odst. 3 ObchZ    Rovněž v případě dozorčí rady mohou stanovy připustit kooptaci náhradních členů dozorčí rady obdobně, jako je tomu u členů představenstva podle § 444 odst. 1. Vedle toho je přípustné, aby stanovy…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 201Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 137 až § 140 ObchZ    Dozorčí rada je u společnosti s ručením omezeným fakultativním orgánem. Společnost ji zřizuje jen v případě, že tak stanoví společenská smlouva, příp. jiný právní předpis.    Působnost dozorčí…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 449Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 201 odst. 1 a 3 ObchZ    Členové dozorčí rady mají ze zákona právo účastnit se valné hromady, na které vystoupí pověřený člen dozorčí rady a seznámí ji s výsledky její činnosti. Členové dozorčí rady mají právo, aby jim na…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 452Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Obdobně jako člen představenstva může i člen dozorčí rady získat souhlas valné hromady k činnosti, která je v konfliktu se zákazem konkurence. Postačuje, aby člen dozorčí rady takovou svoji činnost oznámil valné…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 447Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 197 odst. 2, § 198, § 199 odst. 2 ObchZ    Dozorčí rada realizuje řádný výkon kontrolní činnosti s využitím práva nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se společnosti. Přitom dozorčí rada kontroluje, zda je…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 451 - Zákaz konkurenceGarance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 200 odst. 3 ObchZ    Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence ve stejném rozsahu jako na členy představenstva ve smyslu §…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 450Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 201 odst. 3 ObchZ    O jednáních a rozhodnutích dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající (nemusí jít o osobu totožnou s předsedou dozorčí rady). Přílohou tohoto zápisu je seznam přítomných osob.    Pokud…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 455Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Členem dozorčí rady může být i právnická osoba. Pokud zanikne tato právnická osoba, stává se členem dozorčí rady její právní nástupce, pokud to stanovy nevyloučí. Zanikne-li člen dozorčí rady – právnická osoba s…

Přístupné pro: KOMBI
Nahrávám...
Nahrávám...