dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 84/2004 SbNU, sv.33, K průtahům v soudním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 33, nález č. 84

I. ÚS 647/03

K průtahům v soudním řízení

Ústavní soud, vědom si subsidiarity ústavní stížnosti coby krajního prostředku k ochraně práva a z ní plynoucího principu minimalizace zásahů do činnosti ostatních orgánů veřejné moci, nemohl abstrahovat od toho, že námitka průtahů v řízení je projednávána za stavu, kdy řízení před soudem prvního stupně již bylo skončeno, takže v tomto směru již průtahy ustaly a uvedená námitka není aktuální. Proto podle běžné judikatury již Ústavní soud nemůže ve výroku podle § 82 odst. 3 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, vyslovit, „že se Okresnímu soudu v Chrudimi ukládá, aby nepokračoval v průtazích ve věci vedené u něj pod sp. zn. 4 C 93/97 a aby neprodleně v této věci jednal.“.

Jednaly-li soudy v prokazatelně nepřiměřených časových dimenzích, pak zasáhly svou nečinností do Listinou základních práv a svobod garantovaného práva stěžovatele na soudní a jinou právní ochranu, konkrétně do čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod; z nich plyne, že každý má právo, aby jeho věc byla projednána bez zbytečných průtahů, resp. v přiměřené lhůtě, což v případě navrhovatele nebylo respektováno. Vzhledem k tomu, že v řízení bylo opět vydáno rozhodnutí soudu prvního stupně, nepřipadá v úvahu - jak již bylo uvedeno výše - výrok, kterým by Ústavní soud přikázal soudu prvního stupně nepokračovat v průtazích a dále ve věci jednat. Ústavní soud však za dané procesní situace, kdy bylo proti rozsudku Okresního soudu v Chrudimi ze dne 15. 3. 2004 podáno odvolání, vyslovil ve výroku, že oba vyšší soudy (tj. Krajský soud v Hradci Králové a Nejvyšší soud) porušily stěžovatelovo základní právo na spravedlivý proces ve smyslu výše citovaných článků, zakázal Krajskému soudu v Hradci Králové, aby pokračoval v průtazích ve věci, a přikázal mu, aby o odvolání stěžovatele neprodleně jednal, byť v době vyslovení tohoto výroku je ještě spis u Ústavního soudu a bude běžnou procesní cestou obecnému soudu vrácen.

Pro úplnost Ústavní soud konstatuje, že jiný skutečně efektivní prostředek ke kompenzaci vzniklých průtahů podle platného českého práva nemá.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 23. června 2004 sp. zn. I. ÚS 647/03 ve věci ústavní stížnosti Ing. F. W., CSc., proti postupu Okresního soudu v Chrudimi, Krajského soudu v Hradci Králové a Nejvyššího soudu spočívajícímu v průtazích v řízení ve věci vedené pod sp. zn. 4 C 93/97 Okresního soudu v Chrudimi.

Výrok

I. Krajský soud v Hradci Králové a Nejvyšší soud ČR průtahy v řízení vedeném pod sp. zn. 4 C 93/97 Okresního soudu v Chrudimi zasáhly do základního práva stěžovatele garantovaného čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

II. Zamítá se návrh, že se Okresnímu soudu v Chrudimi ukládá, aby nepokračoval v průtazích ve věci vedené pod sp. zn. 4 C 93/97 a aby neprodleně v této věci jednal.

III. Krajskému soudu v Hradci Králové se zakazuje, aby pokračoval v dalších průtazích řízení vedeného pod sp. zn. 4 C 93/97 Okresního soudu v Chrudimi, a přikazuje se mu, aby

Nahrávám...
Nahrávám...