dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 81/2001 SbNU, sv.22, K povinnosti soudu učinit vhodná opatření k odstranění nedostatku podmínek řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 22, nález č. 81

I. ÚS 165/99

K povinnosti soudu učinit vhodná opatření k odstranění nedostatku podmínek řízení

Postup okresního soudu, který se potom, co odvolací soud konstatoval, že návrh je projednatelný, a uložil okresnímu soudu v řízení pokračovat, zabýval pouze přistoupením dalšího účastníka na straně odpůrce, ale na vyjádření navrhovatele ke specifikaci jeho žalobního návrhu nereagoval, a z tohoto hlediska je začal zkoumat až po více než dvou letech poté, co do značné míry provedl dokazování a nařídil četná jednání, přičemž uložil navrhovateli doplnění návrhu o žalobní petit, který musí být „přesný, určitý a materiálně vykonatelný“ v bezprecedentně krátké lhůtě 5 dnů, nelze považovat za „vhodné opatření“ podle § 104 odst. 2 občanského soudního řádu, kterým tento předpis podmiňuje možné zastavení řízení.

Jestliže se odvolací soud ztotožnil se závěrem okresního soudu a jím vydané usnesení o zastavení řízení potvrdil, postupoval v rozporu s principy spravedlivého procesu. Ty totiž zaručují v souladu čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod každému občanu zejména právo domáhat se stanoveným způsobem svého práva u soudu a právo na projednání jeho věci bez zbytečných průtahů.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 29. května 2001 sp. zn. I. ÚS 165/99 ve věci ústavní stížnosti M. Ř. proti usnesení Okresního soudu v Olomouci z 8. 6. 1998 sp. zn. 12 C 280/91 ve znění opravného usnesení z 13. 8. 1998 sp. zn. 12 C 280/91 a proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci z 30. 9. 1998 sp. zn. 12 Co 817/98, 12 Co 803/98 o zastavení řízení.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 30. 9. 1998 sp. zn. 12 Co 817/98, 12 Co 803/98-217 a usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 8. 6. 1998 č. j. 12 C 280/91-204 ve znění opravného usnesení ze dne 13. 8. 1998 č. j. 12 C 280/91-207 se zrušují.

II. Odůvodnění

Okresní soud v Olomouci rozhodl usnesením z 8. 6. 1998 sp. zn. 12 C 280/91 ve znění opravného usnesení z 13. 8. 1998 sp. zn. 12 C 280/91 tak, že se zastavuje řízení v právní věci stěžovatele proti odpůrcům České republice - Ministerstvu spravedlnosti a České republice - Ministerstvu vnitra o jeho nároku na náhradu škody způsobené protiprávním postupem a rozhodováním v trestním řízení, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a že navrhovatel je povinen zaplatit náklady řízení státu České republice na účet Okresního soudu v Olomouci ve výši 384 Kč do tří dnů od právní moci usnesení. Ve svém rozhodnutí zejména uvedl, že v řízení již byl usnesením, které nabylo právní moci dne 2. 10. 1992, v plném rozsahu zamítnut původní návrh, kterým se stěžovatel domáhal náhrady škody ve výši 1 000 000 Kč nejdříve proti Policii České republiky, Okresnímu ředitelství v Olomouci, a posléze proti Československému státu, Ministerstvu spravedlnosti České republiky. Poté, co bylo odvolacím soudem toto usnesení zrušeno a věc vrácena okresnímu soudu k dalšímu řízení s odůvodněním, že Okresní soud v Olomouci jednal a rozhodl, aniž byly dány podmínky řízení, byl stěžovatel vyzván, aby

Nahrávám...
Nahrávám...