dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 8/1997 SbNU, sv.7, K postupu soudu v občanském soudním řízení, aby bylo zajištěno právo účastníků na soudní ochranu podle Ústavy a Listiny základních práv a svobod

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 7, nález č. 8

IV. ÚS 300/96

K postupu soudu v občanském soudním řízení, aby bylo zajištěno právo účastníků na soudní ochranu podle Ústavy a Listiny základních práv a svobod

Označí-li navrhovatel v občanském soudním řízení zcela přesně odpůrce jako účastníka tohoto řízení, a jediné, co je nepochybné, je to, že jeho pobyt není znám, neboť byly vyčerpány všechny dostupné prostředky k jeho zjištění, potom rovněž jedinou a také nezbytnou procesní možností v takové situaci je ustanovení opatrovníka podle ustanovení § 29 odst. 2 občanského soudního řádu. Aplikace ustanovení § 43 občanského soudního řádu nepřichází proto v této situaci v úvahu.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 15. ledna 1997 sp. zn. IV. ÚS 300/96 ve věci ústavní stížnosti J.S. proti usnesení Krajského soudu v Praze ze 16. 8. 1996 sp. zn. 28 Co 385/96 o zastavení řízení.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. 8. 1996 čj. 28 Co 385/96-100 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti proti shora uvedenému usnesení Krajského soudu v Praze potvrzujícímu usnesení Okresního soudu v Kladně ze dne 24. 11. 1995 čj. 10 C 98/92-82, jímž řízení bylo zastaveno, stěžovatel uvádí, že zastavením řízení porušily obecné soudy jeho ústavně zaručené právo obrátit se na soud a požadovat, aby věc byla projednána bez zbytečných průtahů. V projednávané věci řízení probíhá již od roku 1992, přičemž skutečnosti, na jejichž podkladě došlo k zastavení řízení, byly známy již při jeho zahájení. Tím, že v dané věci odmítly soudy jednat a řízení zastavily, porušily stěžovatelovo právo na soudní ochranu podle Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Stěžovatel proto navrhuje, aby z těchto důvodů bylo jeho ústavní stížnosti vyhověno a napadená rozhodnutí obecných soudů byla zrušena.

Krajský soud v Praze ve vyjádření předsedkyně senátu ze dne 25. 11. 1996 uvedl, že procesní předpisy nedovolují, aby pro řízení byl ustanoven opatrovník osobě, která zemřela, neboť smrtí zaniká způsobilost zemřelého být subjektem hmotného práva, a tím i procesní způsobilost být účastníkem řízení. Za porušení Listiny nelze považovat, pokud soud trvá na tom, aby účastník řízení splnil povinnost, kterou mu ukládá procesní předpis, neboť tuto povinnost nemůže přenášet na soud.

Vedlejší účastník Státní statek Z., s. p. v likvidaci, se k podané ústavní stížnosti nevyjádřil.

Z obsahu spisu 10 C 98/92 Okresního soudu v Kladně Ústavní soud zjistil, že stěžovatel podáním ze dne 19. 3. 1992 podal u tohoto soudu návrh na zrušení spoluvlastnictví, směřující rovněž vůči F. L., neznámého pobytu. Okresní soud v Kladně usnesením ze dne 18. 8. 1993 čj. 10 C 98/92-30 ustanovil F. L. pro toto řízení opatrovníka, přičemž v odůvodnění svého rozhodnutí poukázal na

Nahrávám...
Nahrávám...