dnes je 23.6.2024

Input:

Nález 76/2005 SbNU, sv.37, K nesprávnosti postupu správce daně, který převedl daňový přeplatek úpadce na úhradu jeho daňového nedoplatku

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 37, nález č. 76

I. ÚS 544/02

K nesprávnosti postupu správce daně, který převedl daňový přeplatek úpadce na úhradu jeho daňového nedoplatku

Obecný soud postupoval v rozporu s kogentní normou § 14 odst. 1 písm. i) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a nerespektoval tak cíl tohoto zákona, stanovený v jeho § 2 odst. 3, tj. poměrné uspokojení věřitelů z dlužníkova majetku. Neodůvodněně tak zvýhodnil jednoho z věřitelů, tj. stát, zastoupený finančními orgány. Tím porušil čl. 11 odst. 1 větu druhou Listiny základních práv a svobod, podle které vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Janů a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Vojena Güttlera - ze dne 7. dubna 2005 sp. zn. I. ÚS 544/02 ve věci ústavní stížnosti K., v. o. s., správce konkursní podstaty T., a. s., proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, ze dne 27. 6. 2002 č. j. 59 Ca 23/2002-24, kterým byla zamítnuta žaloba stěžovatelky proti rozhodnutí finančního úřadu, jímž nebylo vyhověno její reklamaci proti rozhodnutí téhož finančního úřadu o převedení přeplatku na dani z přidané hodnoty T., a. s., na úhradu nedoplatku na dani z příjmu téhož daňového subjektu.

Výrok

I. Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, ze dne 27. 6. 2002 č. j. 59 Ca 23/2002-24 došlo k porušení čl. 11 odst. l věty druhé Listiny základních práv a svobod. Dále jím bylo porušeno základní právo stěžovatelky na spravedlivý proces, vyplývající z čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a princip rovnosti účastníků řízení podle čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

II. Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, ze dne 27. 6. 2002 č. j. 59 Ca 23/2002-24 se proto zrušuje.

Odůvodnění

Společnost K., v. o. s., správce konkursní podstaty T., a. s., (dále jen„stěžovatelka“) se ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 5. 9. 2002, domáhala zrušení rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, (dále též jen „krajský soud“) ze dne 27. 6. 2002 č. j. 59 Ca 23/2002-24. Tímto rozsudkem krajský soud zamítl žalobu stěžovatelky na zrušení rozhodnutí Finančního úřadu v Liberci ze dne 5. 3. 2002, kterým nebylo vyhověno její reklamaci proti prvostupňovému rozhodnutí téhož úřadu ze dne 11. 2. 2002. Tímto rozhodnutím Finanční úřad v Liberci převedl přeplatek na dani z přidané hodnoty (dále též jen „DPH“) daňového subjektu T., a. s., vykázaný ke dni 11. 2. 2002 ve výši 333 899 Kč, na úhradu nedoplatku na dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, vykázaného u správce daně, s tím, že dnem úhrady je 31. 1. 2002. Stěžovatelka uvedla, že přeplatek DPH byl vykázán ke dni 11. 2. 2002, tedy po prohlášení konkursu na plátce DPH (T., a. s.). Nedoplatek na dani z příjmů fyzických osob se vztahoval k období před prohlášením konkursu. Postup správce daně, který ve svém rozhodnutí odkázal na § 64 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve

Nahrávám...
Nahrávám...