dnes je 20.7.2024

Input:

Nález 69/1997 SbNU, sv.8, K možnosti omezení výkonu vlastnického práva

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 8, nález č. 69

I. ÚS 31/97

K možnosti omezení výkonu vlastnického práva

Vlastnické právo požívá ochrany, jednou z jeho obsahových složek je nepochybně i možnost s věcí disponovat, avšak ustanovení čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod nevylučuje omezení vlastnického práva tehdy, pokud by jeho výkon byl v rozporu s jinými hodnotami, jejichž ochranu č. 11 Listiny základních práv a svobod garantuje.

Ustanovení § 102 občanského soudního řádu je třeba vyložit tak, že pod pojem „zatímní úprava poměrů účastníků“ lze zahrnout i dočasné omezení dispozice s majetkem z důvodu ohrožení výkonu soudního rozhodnutí.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 4. června 1997 sp. zn. I. ÚS 31/97 ve věci ústavní stížnosti L.M. proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze 3. 10. 1996 sp. zn. 5 Co 1727/96 potvrzujícímu usnesení Okresního soudu ve Strakonicích z 9. 4. 1996 sp. zn. Nc 12/95 o nařízení předběžného opatření.

I. Výrok

Ústavní stížnost se zamítá.

II. Odůvodnění

Usnesením Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 9. 4. 1996 čj. Nc 12/95-11a bylo rozhodnuto, že se odpůrkyni (stěžovatelce) zakazuje bez souhlasu navrhovatele (České pojišťovny, a.s., Praha, pobočky České Budějovice) disponovat s nemovitostmi s příslušenstvím označenými jako parcela č. 955/21 - zahrada a parcela č. 955/40 - zahrada zapsanými u Katastrálního úřadu ve Strakonicích pro k.ú. V. na LV 2374 a s rozestavěným domem s příslušenstvím, stavěným na parcele č. 955/21 tamtéž, dosud nezapsaným u Katastrálního úřadu ve Strakonicích (dále jen „předmětné nemovitosti“). Důvodem podaného návrhu byla skutečnost, že otec stěžovatelky A.M. byl rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. 3. 1994 sp. zn. 1 T 38/93, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 7. 1994 sp. zn. 2 To 21/94, uznán vinným trestným činem podvodu podle ustanovení § 250 odst. 1, 4 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, protože jako likvidátor navrhovatele s hmotnou odpovědností na sebe či na svého syna neoprávněně postupně převedl ke škodě navrhovatele částky ve výši 1319269 Kč a dále k jeho škodě postupně různými způsoby vylákal částku 306000 Kč. V průběhu trestního řízení stěžovatelce její rodiče (A.M. a F.M.) předmětné nemovitosti darovali. Podle zjištění okresního soudu byl A.M. za uvedený trestný čin odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání šesti let, k peněžitému trestu ve výši 200000 Kč a k zákazu činnosti - k zákazu výkonu povolání na úseku pojišťovnictví na dobu pěti let. S celým svým nárokem byl navrhovatel odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních. Dále okresní soud zjistil, že Komerční banka Strakonice, pobočka Vodňany, poskytla M.M., bratru stěžovatelky, půjčku ve výši 600000 Kč a tuto pohledávku si zajišťovala zástavní smlouvou na předmětných nemovitostech, jejichž majitelkou je stěžovatelka. Návrh na vklad této zástavní smlouvy, uzavřené dne 5. 1. 1995 mezi Komerční bankou jako zástavním věřitelem a stěžovatelkou jako zástavcem, byl podán u Katastrálního úřadu ve Strakonicích dne 16. 1. 1995.

Na základě těchto skutečností došel soud k závěru, že v trestním řízení bylo prokázáno, že A.M.

Nahrávám...
Nahrávám...