dnes je 21.7.2024

Input:

Nález 64/2001 SbNU, sv.22, Ke kompetenčnímu sporu mezi Ministerstvem kultury a Ministerstvem vnitra o příslušnost k rozhodování o odvolání ve věci zrušení nadace

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 22, nález č. 64

III. ÚS 429/2000

Ke kompetenčnímu sporu mezi Ministerstvem kultury a Ministerstvem vnitra o příslušnost k rozhodování o odvolání ve věci zrušení nadace

Účelem řízení ve sporech o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy podle § 120 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, není abstraktní výklad Ústavy České republiky (frame of government), případně jednoduchého práva, nýbrž rozhodování takového sporu toliko v kontextu konkrétní věci, v níž právě k uvedenému sporu došlo, a to po uplatnění sporné kompetence buď vydáním meritorního rozhodnutí nebo popřením své příslušnosti (obdobně viz rozhodnutí Ústavního soudu ve věci sp. zn. Pl. ÚS 58/2000, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 21, usn. č. 11). Uvedené konstatování interpretující povahu řízení dle oddílu osmého hlavy druhé zákona č. 182/1993 Sb. lze podepřít i kontextem posuzované věci, jejíž rozhodování probíhá na pozadí změny relevantní právní úpravy a jejíž výsledné rozhodnutí je určeno posouzením intertemporality právě ve vztahu k danému případu.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 19. dubna 2001 sp. zn. III. ÚS 429/2000 ve věci kompetenčního sporu mezi Ministerstvem kultury a Ministerstvem vnitra ohledně určení státního orgánu příslušného rozhodnout o odvolání proti rozhodnutí Okresního úřadu v České Lípě z 10. 11. 1999 č. j. RVV-802/99 Na 13-99/1, kterým se ruší Nadace Lemberk a nařizuje se její likvidace.

I. Výrok

Orgánem příslušným vydat rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí Okresního úřadu v České Lípě ze dne 10. listopadu 1999 č. j. RVV-802/99 Na 13-99/1, kterým se ruší Nadace Lemberk a nařizuje její likvidace, je Ministerstvo kultury.

II. Odůvodnění

1. Návrhem, podaným k doručení Ústavnímu soudu dne 18. 7. 2000, domáhá se dle § 120 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, navrhovatel (Ministerstvo kultury) v kompetenčním sporu s Ministerstvem vnitra rozhodnutí o tom, že orgánem příslušným rozhodnout o odvolání proti rozhodnutí Okresního úřadu v České Lípě ze dne 10. 11. 1999 č. j. RVV-802/99 Na 13-99/1, kterým se ruší Nadace Lemberk a nařizuje její likvidace, je Ministerstvo vnitra.

Svůj návrh Ministerstvo kultury odůvodňuje tím, že v situaci, kdy zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, jakož i zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), výslovně neřeší, do kompetence kterého ústředního orgánu problematika nadací náleží, nutno vycházet z § 58 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), dle něhož odvolacím orgánem je správní orgán nejblíže nadřízený správnímu orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Tímto orgánem dle názoru navrhovatele, a to s poukazem na § 17 zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo vnitra. Další

Nahrávám...
Nahrávám...