dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 64/1995 SbNU, sv.4, K negativnímu kompetenčnímu konfliktu o příslušnost k rozhodnutí o registraci nadace mezi Ministerstvem kultury a Ministerstvem vnitra

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 4, nález č. 64

I. ÚS 27/95

K negativnímu kompetenčnímu konfliktu o příslušnost k rozhodnutí o registraci nadace mezi Ministerstvem kultury a Ministerstvem vnitra

V kompetenčním sporu Ministerstva vnitra a Ministerstva kultury o příslušnosti k registraci nadace vycházelo Ministerstvo kultury z toho, že příslušným je okresní úřad, v jeho rámci pak referát vnitřních věcí a nakonec Ministerstvo vnitra jako ústřední orgán státní správy pro vnitřní věci. Avšak obsahová spojitost mezi nadací a církví, o jejíž registraci je ostatně usilováno, znamená, že nelze ani odborné posouzení povahy, účelu a smyslu nadace odtrhnout od úvahy o povaze té církevní organizace, k jejímuž zřízení nadace směřuje. Takové odborné posouzení nepochybně spadá do sféry Ministerstva kultury, a to tím více, že dříve podaný návrh na registraci Boží církve byl Ministerstvem kultury zamítnut pouze z formálních důvodů (pro nedostatek potřebného počtu podpisů), aniž byla celá záležitost hodnocena z materiálněprávního hlediska. Navrhovaná řešení obou ministerstev se po formální stránce opírají - každé o své - právně relativně významné důvody, avšak vzhledem ke zjištěné obsahové vazbě obou otázek (povahy církve a účelu nadace) jeví se právně přiměřenějším, aby rozhodlo Ministerstvo kultury v obou záležitostech, protože stojí svou věcnou kompetencí této problematice blíže. I kdyby mělo ve věci rozhodnout Ministerstvo vnitra, bylo by patrně v rozhodnutí samém stejně vázáno na součinnost a odborné stanovisko Ministerstva kultury.

Nález

Ústavního soudu České republiky (I. senátu) ze dne 19. října 1995 sp. zn. I. ÚS 27/95 ve věci návrhu Ministerstva kultury České republiky proti Ministerstvu vnitra České republiky o stanovení rozsahu kompetencí ve věci registrace Nadace pro rozvoj Boží církve v České republice.

I. Výrok

Orgánem příslušným k přezkoumání pravomocného správního rozhodnutí Okresního úřadu v Šumperku čj. Vnitř. 1-69/94/He ze dne 17. 3. 1994 mimo odvolací řízení je Ministerstvo kultury České republiky.

II. Odůvodnění

Právní podstata kompetenčního sporu spočívá v otázce registrace Nadace pro rozvoj Boží církve v České republice. Boží církev není registrovanou církví na území ČR, neboť Ministerstvo kultury České republiky žádosti o registraci této církve nevyhovělo, resp. řízení z formálních důvodů zastavilo, protože v žádosti nebyl uveden požadovaný počet osob s trvalým pobytem na území ČR, které se k této církvi hlásí a tudíž nebyla splněna podmínka § 1 zákona č. 161/1992 Sb., o registraci církví a náboženských společností.

Později, 14.2. 1994, podali manželé V. a I. H. referátu vnitřních věcí Okresního úřadu v Šumperku žádost o registraci Nadace pro rozvoj Boží církve v České republice. Zakladatelem nadace je Boží církev, reprezentovaná Úřadem generálního správce, jakožto zahraniční právnická osoba (Boží církev s mezinárodní účastí v Clevelandu). Rozhodnutím ze 17. 3. 1994 nebylo této žádosti vyhověno, přičemž proti tomuto rozhodnutí nebylo podáno odvolání - dle poučení - k Ministerstvu vnitra České republiky.

Nahrávám...
Nahrávám...