dnes je 20.7.2024

Input:

Nález 57/1996 SbNU, sv.5, K právu na spravedlivý proces podle Listiny základních práv a svobod a Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 5, nález č. 57

III. ÚS 289/95

K právu na spravedlivý proces podle Listiny základních práv a svobod a Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod

Ustanovení § 250f občanského soudního řádu prolamuje zásady bezprostřednosti a ústnosti soudního procesu, tedy zásady, které v rámci soudního řízení nutno považovat za jedny z nejdůležitějších právě také z hlediska hlavy páté Listiny základních práv a svobod. Proto je nezbytné vykládat podmínky zmíněného ustanovení přísně restriktivně. Jestliže zákon stanoví, že soud může rozhodovat o žalobě bez jednání v jednotlivých případech, zejména je-li nepochybné, že správní orgán vycházel ze správně zjištěného skutkového stavu a jde-li o posouzení právní otázky (§ 250f občanského soudního řádu), pak pro řízení bez účasti stran musí být splněny tyto podmínky.

Za závažné porušení spravedlivého procesu nutno považovat i to, že krajský soud se nikterak nezabýval námitkou stěžovatelů o podjatosti úředníků pozemkového úřadu, který ve věci rozhodoval a tudíž o porušení principu nestrannosti při rozhodování správního orgánu, když tato námitka byla vznesena v řízení před správním orgánem a opakovaně byla vznesena i v opravném prostředku stěžovatelů proti rozhodnutí pozemkového úřadu.

Uvedeným postupem došlo k porušení čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (právo na spravedlivý proces).

Nález

Ústavního soudu České republiky (III. senátu) ze dne 27. června 1996 sp. zn. III. ÚS 289/95 ve věci ústavní stížnosti ing. J.B. a H.B. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě z 9. 11. 1995 sp. zn. 22 Ca 280/93 a proti rozhodnutí Okresního úřadu v Šumperku - pozemkového úřadu z 22. 6. 1993 sp. zn. PÚ 1234/63/91 o určení vlastnického práva.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. listopadu 1993 sp. zn. 22 Ca 280/93 a rozhodnutí Okresního úřadu v Šumperku - pozemkového úřadu ze dne 22. června 1993 sp. zn. PÚ 1234/63/91 se zrušují.

II. Odůvodnění

Dne 4. 12. 1995 se stěžovatelé včas podanou ústavní stížností domáhali zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě čj. 22 Ca 280/93-20 ze dne 9. 11. 1993, neboť jím mělo být porušeno jejich základní právo vlastnit majetek a právo na spravedlivý proces. Rozhodnutím Okresního úřadu v Šumperku - pozemkového úřadu čj. 1807, 2789/63/92 ze dne 7. 8. 1992, bylo rozhodnuto, že stěžovatelé jako oprávněné osoby nejsou vlastníky pozemků, parcel č. 448 a 450/1 v k.ú. L., protože nesplňují podmínky ustanovení § 6 odst. 1 písmeno k) zákona o půdě. Při svém rozhodování vycházel pozemkový úřad ze zjištění, že manželé J. a H.B. jako oprávněné osoby uplatnily u pozemkového úřadu doplnění svého nároku z 1. 8. 1991 na vydání nemovitostí podle § 6 odst. 1 písmeno k) zákona o půdě, o kterém bylo rozhodnuto pod čj. 52/63/91 dne 11. 9. 1991. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 14. 10. 1991. Oprávněné osoby doplnily svůj restituční nárok o další zjištění nápadně nevýhodných podmínek, které spatřují v tom, že na pozemku p.č. 450/1 v k.ú. L. se v době uzavření kupní smlouvy

Nahrávám...
Nahrávám...