dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 46/1998 SbNU, sv.10, K souladu obecně závazných vyhlášek se zákony a prováděcími předpisy

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 10, nález č. 46

Pl. ÚS 22/97

K souladu obecně závazných vyhlášek se zákony a prováděcími předpisy

Podle zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), může obec vydávat vyhlášky k plnění úkolů samosprávy. Tyto vyhlášky musí být v souladu se zákony a obecně závaznými předpisy vydanými ústředními orgány státní správy k jejich provedení; co je takto upraveno, nemohou obce upravovat odchylně.

Nález

pléna Ústavního soudu ze dne 21. dubna 1998 sp. zn. Pl. ÚS 22/97 ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu v Trutnově na zrušení obecně závazné vyhlášky města Rtyně v Podkrkonoší č. 3/97 ze dne 28. května 1997 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (nález byl vyhlášen pod č. 120/1998 Sb.).

I. Výrok

Obecně závazná vyhláška města Rtyně v Podkrkonoší č. 3/97 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ze dne 28. května 1997 se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Odůvodnění

Ústavní soud dne 15. 7. 1997 obdržel podání přednosty Okresního úřadu v Trutnově s návrhem na zrušení obecně závazné vyhlášky, kterou Městské zastupitelstvo ve Rtyni v Podkrkonoší schválilo dne 28. 5. 1997 a která nese název „Obecně závazná vyhláška č. 3/97 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku“. Byla vyhlášena dne 29. 5. 1997 a nabyla účinnosti dne 13. 6. 1997.

Podle § 62 odst. 1 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Okresní úřad v Trutnově pozastavil výkon uvedené vyhlášky přípisem čj. PŘ 358/6/97 ze dne 13. 6. 1997 a současně sdělil městskému zastupitelstvu, že předloží věc Ústavnímu soudu, pokud městské zastupitelstvo nezjedná nápravu. Městské zastupitelstvo se pak na svém mimořádném zasedání dne 2. 7. 1997 usneslo, že s pozastavením výkonu vyhlášky nesouhlasí.

Proti obsahu napadené vyhlášky vznesl Okresní úřad v Trutnově tyto námitky:

Obecně závazná vyhláška č. 3/97 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku obsahuje nedostatky a nepřesnosti a odporuje tak zákonu.

V článku II. odst. 1 písm. a) zakazuje město v době nočního klidu od 22. 00 hodin do 06. 00 hodin používat nebo zkoušet hlučné stroje mimo budovy dostatečně chránící okolí před hlukem ve vzdálenosti menší než 50 m od nejbližšího obydleného objektu. Tento zákaz jde nad rámec platné právní úpravy, kterou pro tuto oblast obsahuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Pod písm. b) tohoto článku a odstavce vyhlášky město zakazuje pořádat veřejné hudební produkce (např. diskotéky, plesy, zábavy, koncerty apod. s použitím zesilovací techniky) ve vzdálenosti menší než 50 m od nejbližšího obydleného objektu. Pod písm. c) pak zakazuje město provozování reprodukované a živé hudby a jiných zařízení působících nepřiměřený hluk v zahradních restauracích, areálech v přírodě apod.

Přestože vyhláška byla vydána na podkladě ustanovení § 14 odst. 1 písm. o) a § 17 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších

Nahrávám...
Nahrávám...