dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 44/1997 SbNU, sv.7, Ke shodě zápisů v obchodním rejstříku se skutečným stavem

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 7, nález č. 44

I. ÚS 142/96

Ke shodě zápisů v obchodním rejstříku se skutečným stavem

Neshoda mezi skutečným stavem a stavem zápisů v obchodním rejstříku může být nejen porušením § 27 obchodního zákoníku, ale i zásahem jak do práv osob, které mají být zapsány v tomto rejstříku nebo z něj vymazány, jakož i zásahem do práv dotčené společnosti, která má právo na to, aby údaje o ní v rejstříku odpovídaly skutečnosti, tak do práv všech ostatních fyzických a právnických osob, které se musí v dobré víře spolehnout při ochraně svých zájmů na zápis v obchodním rejstříku a vycházet z něj.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 22. dubna 1997 sp. zn. I. ÚS 142/96 ve věci ústavní stížnosti ing. J.J. proti postupu Krajského obchodního soudu v Brně ve věci obchodního rejstříku.

I. Výrok

1. Usnesení Okresního soudu Brno-venkov ze dne 19. 12. 1995 sp. zn. RgC 6528/2/3/65 o zrušení usnesení téhož soudu ze dne 24.11. 1995 a usnesení o výmazu a zápisu ze dne 19. 12. 1995 sp. zn. RgC 6528/2/66 (s výjimkou předmětu podnikání) se zrušují.

2. Krajskému obchodnímu soudu jako orgánu veřejné moci se

a) zakazuje pokračovat v porušování práva dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod spočívajícího především v tom, že nečinností soudu bylo zasaženo do práv stěžovatele,

b) přikazuje uvést bez zbytečných průtahů do souladu zápis v obchodním rejstříku v odd. C, vložce č. 6528, se skutečným stavem na základě řízení podle § 200a odst. 2 občanského soudního řádu.

II. Odůvodnění

Stěžovatel podal dne 22. 5. 1996 jako zvolený jednatel společnosti F.M.I. , s.r.o., ústavní stížnost. Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 2. 7. 1993, v návaznosti na další usnesení valných hromad ze dne 19. 6. 1995 a ze dne 12. 7. 1995, podal dne 21. 7. 1995 návrh na zápis změn do obchodního rejstříku, týkajících se jeho zápisu jako statutárního orgánu dle ustanovení § 28 odst. 1 písm. e) obchodního zákoníku a výše vkladů společníků dle ustanovení § 28 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku Usnesením Okresního soudu Brno-venkov ze dne 24. 11. 1995 bylo návrhu vyhověno (Firm 20777/95, Reg. C. 6528). Usnesením téhož soudu ze dne 19. 12. 1995 z titulu odvolání jednatelů obchodní společnosti F.M.I. , s.r.o., ing. Ch. a ing. M., bylo rozhodnutí v rámci autoremedury zrušeno, když soud shledal nedostatek aktivní legitimace ing. J.J., protože v době podání návrhu dne 21. 7. 1995 nebyl ještě zapsán jako jednatel obchodní společnosti F.M.I. , s.r.o. Přes urgence stěžovatele k vyřízení uvedeného návrhu ze dne 21. 7. 1995 nedošlo. Soud nechápal podání ani jako podnět k zahájení řízení, ani je nezahájil sám podle § 200a odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) a záležitost byla založena ad acta.

K tomuto postupu rejstříkového soudu stěžovatel namítá, že podnět ze dne 21. 7. 1995 obsahuje skutečnosti, které jsou obligatorně předmětem zápisu do obchodního rejstříku podle § 28 odst. 1 písm. e) a § 28 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku. S ohledem na fakt, že podnět obsahuje údaje, které se do obchodního rejstříku zapisují, soud nemůže o těchto údajích ze zákona nerozhodnout, jsou-li v souladu se zákonem.

Nahrávám...
Nahrávám...