dnes je 23.6.2024

Input:

Nález 41/1996 SbNU, sv.5, K pojmu „koalice“ podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 5, nález č. 41

I. ÚS 127/96

K pojmu „koalice“ podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, neupravuje veřejnoprávní podmínky pro vznik a činnost koalice a nestanoví pravomoc žádného orgánu rozhodovat o tom, že určitá politická strana nebo seskupení politických stran či hnutí má být považována za koalici účastnící se voleb. Není tedy dáno žádné oprávnění státního či výkonem veřejné moci pověřeného orgánu zasahovat svým rozhodnutím do předvolebních aktivit politických subjektů a zákonodárce neměl zřejmě v úmyslu do vytváření (volebních) koalic veřejnoprávně zasahovat.

Z daného právního stavu lze dovodit, že jen sám politický subjekt dobrovolně rozhoduje, zda se chce voleb účastnit jako (volební) subjekt samostatný nebo jako (volební) koalice. Při nedostatku jiné právní regulace je tedy relevantní jedině to, jakým způsobem takový subjekt své kandidátní listiny zaregistroval. Vyplývá to i z toho, že citovaný zákon ve výčtu subjektů oprávněných podávat kandidátní listiny pro volby uvádí vedle politických stran i koalice bez jakéhokoliv dalšího určení či charakteristiky. Utváření (volebních) koalic tak podléhá dohodě stran, která není nijak veřejnoprávně regulována, resp. zakázána. Uvedený zákon nespojuje s takovým jednáním žádné právní důsledky pro kandidující stranu, není ani stanoveno, že na kandidátní listiny se zapisují pouze členové kandidující strany. Vytvoření koalice je - za současné právní úpravy - volní akt, tj. projev vůle dvou či více politických stran či hnutí vytvořit volební koalici, což nepodléhá žádnému dalšímu schvalovacímu aktu či přezku mu státních orgánů.

Nález

Ústavního soudu České republiky (I. senátu) ze dne 28. května 1996 sp. zn. I. ÚS 127/96 ve věci ústavní stížnosti politické strany Svobodní demokraté - Liberální strana národně sociální (SD-LSNS) proti rozhodnutí Ústřední volební komise z 27. 4. 1996 o tom, že stěžovatel bude ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 1996 posuzován jako koalice.

I. Výrok

Ústavní soud zakazuje Ústřední volební komisi, aby se vyjadřovala k otázce, zda kandidátní listina stěžovatele je kandidátní listinou koalice či nikoliv, nebo se na tom usnášela.

Ústavní soud dále přikazuje Ústřední volební komisi, aby obnovila postavení stěžovatele ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky tak, jak odpovídá stavu před usnesením této volební komise ze dne 27. 4. 1996, po registraci kandidátní listiny stěžovatele a ke svému usnesení ze dne 27. 4. 1996 v bodu 9 konstatujícímu, že SD-LSNS je koalicí, při výkonu své působnosti nepřihlížela a aby v souvislosti s obnovením postavení stěžovatele zaslala ve lhůtě 24 hodin od doručení tohoto nálezu tiskové agentuře ČTK prohlášení, že kandidátka stěžovatele bude v parlamentních volbách 1996 posuzována jako kandidátní listina jedné politické strany.

Pokud jde o ostatní návrhy stěžovatele, ústavní stížnost se zamítá.

II.

Nahrávám...
Nahrávám...