dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 40/2002 SbNU, sv.25, K soudnímu přezkoumávání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na vysoké škole

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 25, nález č. 40

I. ÚS 282/01

K soudnímu přezkoumávání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na vysoké škole

Pro možnost přezkoumání rozhodnutí orgánu veřejné správy o subjektivních právech a povinnostech fyzických nebo právnických osob není rozhodující, zda bylo vydáno v řízení podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, či zda je výsledkem jinak procesně upraveného řízení, případně jeho vydání předcházelo řízení, které není upraveno vůbec (srov. § 244 odst. 3 občanského soudního řádu). V souladu s dikcí § 248 odst. 3 občanského soudního řádu in fine ani zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb., přezkoumání daného rozhodnutí ve správním soudnictví nevylučuje.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 26. března 2002 sp. zn. I. ÚS 282/01 ve věci ústavní stížnosti Ing. J. J. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze 7. 2. 2001 sp. zn. 30 Ca 480/2000, kterým bylo zastaveno řízení o stěžovatelově návrhu na přezkoumání rozhodnutí rektora Masarykovy univerzity, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity o nepřijetí k prezenčnímu studiu v magisterském studijním programu.

I. Výrok

1. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 2. 2001 č. j. 30 Ca 480/2000-35 se ruší.

2. Návrh na zrušení přílohy A občanského soudního řádu - zákon č. 99/1963 Sb. - ve větě „rozhodnutí, dle zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, dle § 18 odst. 2“ se odmítá.

II. Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností stěžovatel napadl usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 2. 2001 č. j. 30 Ca 480/2000-35, kterým bylo zastaveno řízení o jeho návrhu na přezkoumání rozhodnutí rektora Masarykovy univerzity, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity, o nepřijetí k prezenčnímu studiu v magisterském studijním programu Právo a právní věda. Namítá, že uvedeným rozhodnutím byla porušena jeho ústavně zaručená práva podle čl. 4, čl. 82 odst. 1, čl. 90 a čl. 95 odst. 1 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Navrhuje, aby napadené usnesení bylo zrušeno a zároveň navrhuje, aby Ústavní soud vypustil z přílohy A občanského soudního řádu v části školství větu „rozhodnutí, dle zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, dle § 18 odst. 2“ a tomu odpovídající charakteristiku.

Stěžovatel v odůvodnění návrhu především uvádí, že jelikož § 248 odst. 3 občanského soudního řádu (dále též „o. s. ř.“) používá termín „na základě ustanovení uvedených v příloze A“, nemohl Krajský soud v Brně při posuzování otázky, je-li rozhodnutí rektora do rozhodnutí děkana o přijetí přezkoumatelné, vycházet z ustanovení uvedených v příloze A o. s. ř., neboť tato ustanovení odkazují na zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, a to konkrétně na jeho § 18 odst. 2, a tento zákon byl k 1. 7. 1998 zrušen a nemohl být tak v době rozhodování soudu relevantním právním předpisem. Z této dikce občanského soudního řádu a obzvláště přílohy A nelze

Nahrávám...
Nahrávám...