dnes je 20.7.2024

Input:

Nález 38/2004 SbNU, sv.32, K právu obviněného z přestupku na projednání přestupku v jeho přítomnosti

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 32, nález č. 38

II. ÚS 788/02

K právu obviněného z přestupku na projednání přestupku v jeho přítomnosti

Práva garantovaná v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod se vztahují na řízení, v němž je rozhodováno o oprávněnosti trestního obvinění ve smyslu čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, tj. i na řízení o přestupcích před nalézacím správním orgánem, a to zejména za situace, kdy v rozhodné době platná úprava správního soudnictví nezaručovala úplné právo na přezkoumání rozhodnutí správního orgánu nezávislým a nestranným soudem v tzv. plné jurisdikci.

Pochybnosti stran řádného předvolání obviněného z přestupku nutně musí vést k závěru, že řádně předvolán nebyl. I v oblasti správního trestání platí princip presumpce neviny a z něho vyplývající zásada rozhodování v pochybnostech ve prospěch obviněného. Vedle toho pochybnosti o tom, zda byl obviněný k ústnímu projednání přestupku řádně předvolán, tj. zda měl možnost vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, k důkazům o nich, a možnost navrhovat důkazy na svou obhajobu, postihují ve svém důsledku i zjištěný skutkový stav věci, který se stal podkladem pro správní rozhodnutí. Vzhledem k tehdejší nedostatečné úpravě správního soudnictví nemohla tento deficit zhojit ani přítomnost stěžovatele, resp. jeho právního zástupce u jednání před správním soudem, neboť ten se již nemohl zabývat skutkovým stavem věci v plné jurisdikci.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 11. března 2004 sp. zn. II. ÚS 788/02 ve věci ústavní stížnosti J. P. proti rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech z 25. 10. 2002 sp. zn. 15 C 99/2002, jímž byla zamítnuta stěžovatelova žaloba proti rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje z 23. 4. 2002 č. j. 493/DP/PT/SP/02, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu v Karlových Varech z 21. 3. 2002 č. j. RD-1074/01, jímž bylo stěžovateli kladeno za vinu spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souvislosti s dopravní nehodou a byla mu uložena pokuta, vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel po dobu 8 měsíců a uložena povinnost uhradit náklady správního řízení.

Výrok

I. Rozsudek Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 25. října 2002 sp. zn. 15 C 99/2002 se zrušuje.

II. Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje ze dne 23. dubna 2002 č. j. 493/DP/PT/SP/02 a rozhodnutí Okresního úřadu v Karlových Varech ze dne 21. března 2002 č. j. RD-1074/01 se zrušují.

Odůvodnění

I.

Včas podanou ústavní stížností, která i v ostatním splňovala podmínky předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, se stěžovatel domáhal zrušení výše uvedeného rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech (dále též „správní soud“), jímž byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje (dále též „odvolací správní orgán“) ze dne 23. 4. 2002 č. j. 493/DP/PT/SP/02. Tímto rozhodnutím odvolací správní orgán potvrdil rozhodnutí Okresního úřadu v Karlových Varech (dále též „správní orgán prvního stupně“) ze dne 21. 3. 2002 č.

Nahrávám...
Nahrávám...