dnes je 21.7.2024

Input:

Nález 36/2001 SbNU, sv.21, K návrhu na zrušení § 20 odst. 4 věty druhé a části § 20 odst. 7 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 340/2000 Sb., a § 85 věty třetí zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 21, nález č. 36

Pl. ÚS 53/2000

K návrhu na zrušení § 20 odst. 4 věty druhé a části § 20 odst. 7 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 340/2000 Sb., a § 85 věty třetí zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.

Ústavní pořádek v právním řádu České republiky obsahuje základní principy politického systému, mezi nimiž volná soutěž politických stran je zárukou politického pluralismu, nese s sebou zákaz diskriminace, zejména nepřípustnost upřednostňování jedněch politických stran oproti druhým, dbá na dodržení rovných šancí v politické soutěži, zejména ve volbách, a ovlivňuje podmínky a strukturu financování politických stran, včetně forem jejich přímého státního financování.

Volná a svobodná soutěž politických sil je založena především na tom, že se všechny politické subjekty řídí stejnými předem stanovenými pravidly, která vycházejí právě z těchto základních principů. Přitom není pochyby o tom, že zejména přímé státní financování je v rukou moci zákonodárné, která bezprostředně ovlivňuje jeho výši a zaměření. Přitom nemůže jít o libovůli v jejím rozhodování, nýbrž musí být respektována ústavní kritéria náležející do základních principů politického systému ústavně garantovaného. Pokud by toto riziko libovůle nebylo vyloučeno a bylo by umožněno i jen obcházení zmíněných principů, vedlo by to nepochybně vždy k porušení ústavního pořádku, jeho účelu i smyslu a vynucovalo by si ingerenci Ústavního soudu, který je podle čl. 83 i 87 Ústavy České republiky soudním orgánem ochrany ústavnosti i zákonnosti.

Nález

pléna Ústavního soudu ze dne 27. února 2001 sp. zn. Pl. ÚS 53/2000 ve znění opravného usnesení ze dne 2. dubna 2001 ve věci návrhu prezidenta republiky na zrušení § 20 odst. 4 věty druhé a části § 20 odst. 7 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 340/2000 Sb., a § 85 věty třetí zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb. (nález byl vyhlášen pod č. 98/2001 Sb. a sdělení Ústavního soudu o opravě chyb v psaní bylo uveřejněno pod č. 130/2001 Sb.).

I. Výrok

1. Ustanovení § 20 odst. 4 věty druhé zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

2. V § 20 odst. 7 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, se dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů zrušují slova „na mandát poslance nebo senátora činí ročně 1 000 000 Kč a“.

3. Řízení o návrhu na zrušení § 85 věty třetí

Nahrávám...
Nahrávám...