dnes je 20.4.2024

Input:

Nález 32/2003 SbNU, sv. 29, K postupu soudu při přezkoumávání rozhodnutí přezkoumávaného rovněž podle § 55b zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 29, nález č. 32

IV. ÚS 195/02

K postupu soudu při přezkoumávání rozhodnutí přezkoumávaného rovněž podle § 55b zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Pokud je povoleno přezkoumání daňového rozhodnutí podle § 55b zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a po tomto přezkoumání je rozhodnuto způsobem, který upravuje věta druhá § 55b odst. 1 tohoto zákona, tj. dojde k potvrzení původního rozhodnutí, nejedná se o rozhodnutí nové; přerušil-li správní soud řízení o správní žalobě do skončení přezkumného řízení, pak po vydání takového rozhodnutí v řízení pokračuje.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 6. března 2003 sp. zn. IV. ÚS 195/02 ve znění opravného usnesení ze dne 5. května 2003 ve věci ústavní stížnosti R. M. ml. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze 14. 1. 2002 sp. zn. 29 Ca 124/98, kterým bylo zastaveno řízení o přezkoumání rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně z 27. 2. 1998 zn. FŘ 110/3567/1997-202, jakož i předcházejícího rozhodnutí Finančního úřadu v Hrušovanech nad Jevišovkou ze 4. 7. 1997 č. j. 11260/97/347970/2524.

Výrok

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. 1. 2002 č. j. 29 Ca 124/98-127 se zrušuje.

Odůvodnění

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 2. 4. 2002 se stěžovatel domáhal, aby Ústavní soud nálezem zrušil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. 1. 2002 sp. zn. 29 Ca 124/98, kterým bylo zastaveno řízení o přezkoumání rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 27. 2. 1998 zn. FŘ 110/3567/1997-202, jakož i předcházejícího rozhodnutí Finančního úřadu v Hrušovanech nad Jevišovkou ze dne 4. 7. 1997 č. j. 11260/97/347970/2524. Krajský soud takto rozhodl po zjištění, že Ministerstvo financí rozhodnutím ze dne 29. 12. 1999 povolilo přezkoumání napadeného rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně podle § 55b zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „daňový řád“). Finanční ředitelství v Brně pak vydalo dne 3. 4. 2000 rozhodnutí č. j. FŘ-110/2254/98/0107-202, kterým původní rozhodnutí potvrdilo. Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel odvolání, o němž rozhodlo Ministerstvo financí dne 20. 6. 2001 tak, že odvolání zamítlo. Vzhledem k tomu soud řízení o žalobě podle § 250i odst. 2 občanského soudního řádu (dále též „o. s. ř.“) zastavil, neboť podle jeho názoru bylo žalobou napadené rozhodnutí nahrazeno jiným.

Stěžovatel tvrdí, že napadené usnesení krajského soudu bylo vydáno v rozporu s občanským soudním řádem i daňovým řádem, čímž současně bylo zasaženo do jeho ústavně zaručeného základního práva zakotveného v čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Je toho názoru, že krajský soud nesprávně vyložil § 55b daňového řádu, když potvrzující rozhodnutí správce daně vydané podle § 55b odst. 1 věty druhé daňového řádu považoval za nové rozhodnutí ve věci. Dle jeho názoru o žádné nové rozhodnutí ve věci nejde, neboť původní rozhodnutí nebylo zrušeno, změněno či nahrazeno jiným, ale

Nahrávám...
Nahrávám...