dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 23/2002 SbNU, sv.25, K právu vystoupivšího člena družstva na vydání vloženého majetku

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 25, nález č. 23

III. ÚS 161/01

K právu vystoupivšího člena družstva na vydání vloženého majetku

Pokud člen družstva z družstva vystoupí (přestane být jeho členem), má nepochybně právo na vydání vloženého majetku. Ústavní soud se kloní k názoru, že jeho nároky na vydání takového majetku jsou, jak plyne z § 33a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, pohledávkami vzniklými ex lege, a k jejich vzniku proto nebylo třeba podání žádosti o vydání majetkového podílu (tak i nález Ústavního soudu ze 3. 11. 1998 sp. zn. I. ÚS 25/98 - Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 12, str. 249 a násl.). Stanovy družstva v takovém případě mohou pouze upravit postup, kterým družstvo vydá takový majetek, ale ne to, že by takový majetek u vystoupivšího člena družstva eventuálně vydat nemohlo.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 28. února 2002 sp. zn. III. ÚS 161/01 ve věci ústavní stížnosti M. Š. a MVDr. M. Š. proti rozsudku Vrchního soudu v Praze z 5. 12. 2000 sp. zn. 6 Cmo 134/2000 a rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové z 24. 9. 1999 sp. zn. 35 Cm 261/97 o zamítnutí žaloby na zaplacení transformačního podílu.

I. Výrok

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 12. 2000 č. j. 6 Cmo 134/2000-92 a rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 9. 1999 č. j. 35 Cm 261/97-63 se zrušují.

II. Odůvodnění

Navrhovatelé podali dne 15. 3. 2001 ústavní stížnost, která směřovala proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 12. 2000 č. j. 6 Cmo 134/2000-92 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 9. 1999 č. j. 35 Cm 261/97-63. Tvrdili, že těmito rozsudky byla porušena jejich základní práva daná čl. 90 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a čl. 11, čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Ústavní soud si vyžádal spis Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 35 Cm 261/97 a z něj zjistil, že navrhovatelé podali dne 10. 3. 1997 Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí žalobu o zaplacení transformačního podílu ve výši 578 486 Kč proti Zemědělskému družstvu H. Č. Okresní soud vyslovil svou nepříslušnost a věc byla postoupena Krajskému soudu v Hradci Králové. Tento soud po provedeném řízení dne 24. 9. 1999 rozsudkem č. j. 35 Cm 261/97-63 žalobu zamítl. V odůvodnění uvedl, že podle § 13 odst. 2 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, je oprávněnou osobou na vypořádání majetkového podílu ten, kdo se nestane účastníkem právnické osoby podle transformačního projektu a je podnikatelem v oboru předmětu činnosti výrobního nebo spotřebního družstva nebo provozuje zemědělskou výrobu v případě zemědělského družstva. Vzhledem k tomu, že M. Š. (prvý ústavní stěžovatel) se stal členem transformujícího se družstva, nemá na majetkový podíl nárok. Neexistující nárok nelze převést na jiného, proto nemohlo dojít k jeho převedení na MVDr. M. Š. (druhý ústavní stěžovatel). Ani na vydání další majetkové účasti navrhovatelům nárok nevznikl, neboť

Nahrávám...
Nahrávám...