dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 21/1995 SbNU, sv.3, K právní povaze národní správy podle dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 Sb.

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 3, nález č. 21

I. ÚS 3/94

K právní povaze národní správy podle dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 Sb.

Jestliže likvidační národní správce převedl majetek kupní smlouvou na družstvo, nešlo o převzetí majetku státem bez právního důvodu, jak má na mysli ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, neboť k přechodu vlastnictví na stát nedošlo.Národní správu nelze považovat za převzetí věci státem ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, neboť tato instituce plnila pouze funkci prostého zajišťovacího opatření, které znamenalo omezení užívání a disponování s takto postiženým majetkem.

Nález

Ústavního soudu České republiky (I. senátu) ze dne 25. dubna 1995 sp. zn. I. ÚS 3/94 ve věci ústavní stížnosti navrhovatelky E. K. proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze 4. 10. 1993 sp. zn. 6 Co 1206/93 ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Pelhřimově z 27. 5. 1993 sp. zn. 3C 149/92 o uzavření dohody o vydání nemovitosti.

I. Výrok

Ústavní stížnost se zamítá.

II. Odůvodnění

Stěžovatelka podala ústavní stížnost proti rozsudku Okresního soudu v Pelhřimově ze dne 27. 5. 1993 č. j. 3C 149/92-122, kterým bylo rozhodnuto v právní věci navrhovatelek E. K. a M. B. proti odpůrci K. a g. p., státní podnik v likvidaci, T. o povinnosti uzavřít dohodu o vydání věci, takto:

Žaloba se žádostí, že odpůrce je povinen uzavřít s navrhovatelkami dohodu, podle které je povinen vydat do jejich podílového spoluvlastnictví nemovitosti čp. 384/2 - pila, čp. 447/538 - pletárna, zapsané v pozemkových knihách v katastrálním území P., okres P., se zamítá.

Řízení ohledně vydání dalších nemovitostí, a to st. parc. č. 580, 535, 1367/2, 1367/3, 1367/5, 1375/2, 1390 a 1391 a 1395 včetně budov a staveb na těchto pozemcích stojících a ohledně povinnosti odpůrce poskytnout žalující straně náhradu, která jí náleží dle zákona ve výši stanovené znaleckým posudkem, se zastavuje.

Odpůrci se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení.

Stěžovatelka rovněž podala stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. října 1993, č. j. 6Co 1206/93-151, kterým byl rozsudek soudu prvního stupně potvrzen ve výroku v odstavci prvém v tomto (správném) znění:

Návrh, aby odpůrce byl povinen uzavřít s navrhovatelkami dohodu, podle níž by jim vydal do jejich podílového spoluvlastnictví každé jednu ideální polovinu pily na parcele č. 384/2, dále každé jednu ideální polovinu parcely č. 384/2, dále každé jednu ideální polovinu pletárny čp. 447 na parcele č. 538 a dále každé jednu ideální polovinu parcely č. 538, zapsaných na LV č. 119 pro obec a katastrální území P. v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v P., se zamítá.

Rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku v odstavci třetím o náhradě nákladů řízení se potvrzuje, v odstavci druhém o zastavení řízení zůstává toto rozhodnutí nedotčeno.

Odpůrci se nepřiznává právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Ze spisu okresního soudu sp. zn. 3C 149/92 vyplývá, že rozhodnutím Zemského národního výboru v Praze ze dne 1. 3. 1948, čís.

Nahrávám...
Nahrávám...