dnes je 23.6.2024

Input:

Nález 165/2006 SbNU, sv.42, K návrhu na zrušení čl. 6 odst. 5 a 6 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 7/2004, požárního řádu města Ostrova

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 42, nález č. 165

Pl. ÚS 25/06

K návrhu na zrušení čl. 6 odst. 5 a 6 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 7/2004, požárního řádu města Ostrova

Je-li navrhovatelem derogační důvod spatřován v nepřípustné transpozici zákonné úpravy [§ 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů], lze odkázat na judikaturu Ústavního soudu, dle níž převzetí dikce právního předpisu do právního předpisu jiného bez dalšího protiústavnost nezakládá (sp.zn. Pl. ÚS 6/02, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 28, nález č. 146; vyhlášen pod č. 4/2003 Sb.). Takovéto převzetí na straně jedné činí nejasný důvod platnosti daného ustanovení a v tomto kontextu může být intenzitou dané nejasnosti založen derogační důvod, na straně druhé může být odůvodněno potřebou systematické úpravy, příp. navázáním dalších ustanovení, jež převzatá ustanovení konkretizují. O druhý z uvedených případů jde i v rozhodované věci.

Nález

pléna Ústavního soudu ve složení Stanislav Balík, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická ze dne 19. září 2006 sp. zn. Pl. ÚS 25/06 ve věci návrhu ministra vnitra na zrušení čl. 6 odst. 5 a 6 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 7/2004, požárního řádu města Ostrova (nález byl vyhlášen pod č. 487/2006 Sb.).

Výrok

Návrh se zamítá.

Odůvodnění

I.

Vymezení věci a rekapitulace návrhu

Ústavnímu soudu byl dne 18. dubna 2006 doručen návrh ministra vnitra na zrušení čl. 6 odst. 5 a 6 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 7/2004, požárního řádu města Ostrova.

V návrhu se uvádí, že Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, posoudilo zákonnost předmětné vyhlášky, přičemž dospělo k závěru, že ustanovení čl. 6 odst. 5 a 6 vyhlášky jsou v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem o obcích. Poté, co po projednání nutnosti odstranění uvedených vad město Ostrov nezjednalo nápravu, Ministerstvo vnitra zahájilo správní řízení o pozastavení účinnosti předmětné vyhlášky, přičemž město Ostrov bylo o zahájení správního řízení informováno přípisem ze dne 21. prosince 2005 č. j. ODK-2138/1-2005, jenž mu byl doručen dne 27. prosince 2005. Vzhledem k tomu, že nedošlo k nápravě, vydalo Ministerstvo vnitra dne 27. března 2006 rozhodnutí č. j. ODK-2138/1-2005, kterým pozastavilo účinnost příslušných ustanovení předmětné vyhlášky. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 30. března 2006, kdy bylo doručeno Městskému úřadu města Ostrova.

Vyhláška města Ostrova č. 7/2004 byla dle úvodního ustanovení vydána na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona o požární ochraně a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona o obcích, tedy v samostatné působnosti města.

V čl. 6 odst. 5 vyhlášky ukládá město Ostrov vlastníkům příjezdových komunikací ke zdrojům vody pro hašení požárů povinnost zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Tato

Nahrávám...
Nahrávám...