dnes je 20.7.2024

Input:

Nález 155/2004 SbNU, sv.35, K ukládání daní pouze na základě zákona

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 35, nález č. 155

II. ÚS 686/02

K ukládání daní pouze na základě zákona

Tvrzení o porušení práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) bude mít místo zejména tam, kde se správní soud odmítne protiprávně věcí vůbec zabývat (denegatio iustitiae). Toto základní právo v prvém plánu garantuje právo každého na přístup k soudu ve věci přezkumu rozhodnutí orgánu veřejné správy a ve spojení s čl. 36 odst. 1 Listiny zahrnuje samozřejmě i právo na to, aby soud v takovém případě rozhodnutí orgánu veřejné správy přezkoumal stanoveným postupem, tj. ve spravedlivém řízení, v souladu s příslušnými procesními předpisy při respektování jednotlivých záruk práva na soudní a jinou právní ochranu podle hlavy páté Listiny. Meritorní přezkum rozhodnutí správního soudu je namístě zpravidla jen tehdy, když je vedle porušení čl. 36 Listiny tvrzeno i porušení jiného základního práva zaručeného ústavním pořádkem.

Aby zdanění bylo ústavně konformní, musí se opírat o zákon. Jiné hmotněprávní podmínky ústavní právo nepředepisuje.

Z hlavy páté Listiny vyplývá obecný požadavek, podle něhož jsou obecné soudy povinny svá rozhodnutí řádně odůvodnit. Absence řádného odůvodnění v napadeném rozhodnutí skutečně může vést k jeho zrušení Ústavním soudem, neboť nepřezkoumatelné rozhodnutí nedává dostatečné záruky pro to, že nebylo vydáno v důsledku libovůle a způsobem porušujícím ústavně zaručené právo na spravedlivý proces. To platí zejména tehdy, když se nedostatky odůvodnění týkají možného porušení základního práva nebo ústavního principu, např. když se odůvodnění napadeného rozsudku nedostatečně vypořádává s námitkou retroaktivního uplatnění práva v neprospěch stěžovatele.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedkyně senátu JUDr. Dagmar Lastovecké a soudců JUDr. Jiřího Nykodýma a JUDr. Pavla Rychetského - ze dne 21. října 2004 sp. zn. II. ÚS 686/02 ve věci ústavní stížnosti I. K. proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem z 2. 8. 2002 sp. zn. 16 Ca 209/01, jímž byly zamítnuty stěžovatelovy žaloby proti rozhodnutím Finančního ředitelství v Ústí nad Labem z 18. 4. 2001 č. j. 14991/110/00, č. j. 14991/1/110/00 a č. j. 14991/2/110/00, kterými finanční ředitelství změnilo dodatečné platební výměry Finančního úřadu v Železném Brodě, jimiž byla stěžovateli stanovena rozdílně v jeho neprospěch daň z příjmů fyzických osob za rok 1996, 1997 a 1998.

Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. srpna 2002 č. j. 16 Ca 209/01-22 se zrušuje.

Odůvodnění

I.

Rekapitulace návrhu

Včas podanou ústavní stížností, která i v ostatním splňovala formální náležitosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále též „správní soud“) ze dne 2. 8. 2002 č. j. 16 Ca 209/01-22, jímž byly zamítnuty žaloby stěžovatele proti rozhodnutím Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 18. 4. 2001 č. j. 14991/110/00, č. j. 14991/1/110/00 a č. j. 14991/2/110/00. Těmito rozhodnutími finanční ředitelství změnilo dodatečné platební výměry správce daně,

Nahrávám...
Nahrávám...