dnes je 23.6.2024

Input:

Nález 143/1999 SbNU, sv.16, K vydávání obecně závazných vyhlášek v rámci samostatné působnosti obcí

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 16, nález č. 143

Pl. ÚS 14/99

K vydávání obecně závazných vyhlášek v rámci samostatné působnosti obcí

Ústava České republiky ve svém čl. 104 odst. 3 stanoví, že „Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.“ Podle § 16 odst. 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), mohou být vyhlášky vydávány k plnění úkolů samosprávy a ovšemže musí být v souladu se zákony a obecně závaznými předpisy vydanými ústředními orgány státní správy k jejich provedení. Z toho plyne, že co je upraveno zákonem nebo obecně závazným právním předpisem, nemá být předmětem obecně závazných vyhlášek obce.

Nález

pléna Ústavního soudu ze dne 19. října 1999 sp. zn. Pl. ÚS 14/99 ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu v Berouně na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Svinaře z 8. dubna 1999 č. 1/99 o veřejném pořádku, udržování čistoty a ochraně životního prostředí na území obce (nález byl vyhlášen pod č. 239/1999 Sb.).

I. Výrok

Obecně závazná vyhláška obce Svinaře ze dne 8. dubna 1999 č. 1/99 o veřejném pořádku, udržování čistoty a ochraně životního prostředí na území obce se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Odůvodnění

Přednosta Okresního úřadu v Berouně Ing. Zdeněk Štětina podal dne 8. 6. 1999 Ústavnímu soudu návrh na zrušení této obecně závazné vyhlášky obce Svinaře:


Obecně závazná vyhláška obce Svinaře

č. 1/99

o veřejném pořádku, udržování čistoty a ochraně životního prostředí na území obce

Obecní zastupitelstvo ve Svinařích schválilo dne 8. 4. 1999 podle § 14 odst. 1 písm. i) a § 16 odst. 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Účelem této vyhlášky je vymezení pravidel pro užívání životního prostředí obce tak, aby bylo činností jednotlivých subjektů zatěžováno v co nejmenší míře. Porušení povinností vyplývajících z této vyhlášky bude posuzováno u fyzických osob jako přestupek podle zákona č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a u právnických osob jako správní delikt podle zákona č. 124/1993 Sb., § 45, § 46 a § 47, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2

Za veřejné prostranství jsou pro účely této vyhlášky považována všechna místa, která svou povahou slouží veřejnému užívání. Jsou to zejména vozovky, místní a účelové komunikace, chodníky, mosty, lávky, parky, travnaté plochy, veřejná hřiště, koryta vodotečí a vodní plochy a další plochy včetně pozemků ve vlastnictví fyzických i právnických osob, které jsou přístupné každému bez omezení. V případě pochybnosti zda se jedná o veřejné prostranství si OÚ Svinaře vyhrazuje právo toto určit.

Čl. 3

1. Na veřejném prostranství je zakázáno:

a)  odhazovat smetí a odpad (odpadky, papíry, obaly, zbytky jídel) a nedopalky cigaret

b)  ukládat stavebniny, stavební odpad a jiný materiál bez povolení OÚ

c)  vylepovat plakáty, nabídky, inzeráty apod. mimo plakátovací tabule

d)  umisťovat poutače a reklamy bez předchozího souhlasu OÚ a bez stavebního povolení vydaného stavební komisí OÚ Svinaře

e)  provádět údržbu a mytí

Nahrávám...
Nahrávám...