dnes je 20.7.2024

Input:

Nález 125/2004 SbNU, sv.34, K osvobození od soudních poplatků

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 34, nález č. 125

IV. ÚS 289/03

K osvobození od soudních poplatků

Ústavní soud se v minulosti již ve více případech zabýval důvodností nároků na osvobození od soudních poplatků. Zásadně zastává stanovisko, že rozhodnutí o tom, zda jsou splněny zákonem stanovené podmínky pro takové osvobození, spadá výhradně do rozhodovací sféry obecných soudů (viz např. usnesení sp. zn. IV. ÚS 271/2000, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 19, usn. č. 28). Současně však v řadě rozhodnutí připouští, že nesprávná aplikace jednoduchého práva obecnými soudy může mít za následek porušení základních práv a svobod, a to tam, kde jde o svévolný výklad, např. nerespektování kogentní normy, anebo o interpretaci, jež je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti.

Jedním ze základních práv, které je zakotveno v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, je právo domáhat se stanoveným způsobem svého práva u nezávislého a nestranného soudu. Toto právo, jak vyplývá z citace, má každý, tedy i ten, kdo nemá finanční prostředky na zaplacení soudního poplatku. Proto i když zákon stanoví povinnost uhradit soudní poplatek jako podmínku postupu při uplatňování práva v civilním procesu, současně upravuje okolnosti, za nichž lze tuto podmínku prominout. Ty pak nerozlišují potenciální žadatele o tuto výjimku podle způsobu a okolností, za nichž vznikl problém, který je předmětem řízení, a „nerozlišují“ účastníky podle povolání či profese ani nestanoví kritéria délky vědomí povinnosti soudní poplatek uhradit.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu* složeného z předsedkyně senátu JUDr. Dagmar Lastovecké a soudců JUDr. Stanislava Balíka a JUDr. Jiřího Nykodýma - ze dne 31. srpna 2004 sp. zn. IV. ÚS 289/03 ve věci ústavní stížnosti B. H. proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze 4. 3. 2003 sp. zn. 15 Co 40/2003, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Sokolově z 27. 12. 2002 sp. zn. 20 C 147/2002 o nepřiznání osvobození od soudních poplatků.

Výrok

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 4. 3. 2003 sp. zn. 15 Co 40/2003 a usnesení Okresního soudu v Sokolově ze dne 27. 12. 2002 č. j. 20 C 147/2002-22 se zrušují.

Odůvodnění

Včas a řádně podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 4. 3. 2003 sp. zn. 15 Co 40/2003, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Sokolově ze dne 27. 12. 2002 č. j. 20 C 147/2002-22 o nepřiznání osvobození od soudních poplatků. Uvedenými rozhodnutími se cítí být dotčen v základních právech a svobodách plynoucích z čl. 96 odst. 1 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a čl. 37 odst. 3 a čl. 3 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Ze spisu Okresního soudu v Sokolově sp. zn. 20 C 147/2002, který si Ústavní soud vyžádal, z ústavní stížnosti a jejích příloh bylo k předmětu věci zjištěno následující.

Stěžovatel v postavení žalobce podal u Krajského soudu v Plzni žalobu o zaplacení částky 1 500 000 Kč s příslušenstvím proti Ing. P. A. a M. J. Krajský soud vyzval stěžovatele usnesením ze dne 10. 4. 2000 č. j. 42 Cm 72/2000-3 k zaplacení soudního poplatku ve výši 60 000 Kč. Stěžovatel na výzvu reagoval

Nahrávám...
Nahrávám...