dnes je 19.5.2024

Input:

Nález 114/2006 SbNU, sv. 41, K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Staňkov č. 5/03 o některých povinnostech chovatelů zvířat

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 41, nález č. 114

Pl. ÚS 3/05

K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Staňkov č. 5/03 o některých povinnostech chovatelů zvířat

Obec je při výkonu samostatné působnosti (a v jejím rámci i při vydávání obecně závazných vyhášek limitována mezemi, které stanoví zákon [§ 35 odst. 3 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů].

Lokalizace veřejného prostranství musí být konkrétní a nesmí vyvolávat interpretační pochybnosti (viz též nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 50/03, Sbírka rozhodnutí, svazek 34, nález č. 133; vyhlášen pod č. 567/2004 Sb.). Pravomoc města vydávat obecně závazné vyhlášky nespadá na „zastavěné území přilehlých obcí“.

Zajištění účinku vyhlášky v komplexu právních norem upravujících určitou oblast právních vztahů lze dosáhnout i jinými formami, např. prohlubováním právního vědomí formou informací na webových stránkách města, vyvěšením vyhlášky spolu s doprovodným výkladem souvisejících právních předpisů na úřední desce či společnou publikací textu vyhlášky s doprovodným výkladem v městském zpravodaji apod. S ohledem na to, že důvody pro zrušení napadené vyhlášky jsou mnohdy i v řadě analogických případů normotvorby obcí formální, přičemž v řízeních o zrušení takových vyhlášek je ministr vnitra vždy účastníkem, naskýtá se rovněž otázka, zda by ministr vnitra v rámci prevence a předcházení řízením u Ústavního soudu neměl obcím zřetelněji naznačit, jakých pochybení je nutno se vystříhat, aby jinak třeba i dobře míněná vyhláška nemusela být předkládána k posouzení Ústavnímu soudu.

Nález

pléna Ústavního soudu složeného z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Františka Duchoně, Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera, Dagmar Lastovecké, Jiřího Muchy, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Miloslava Výborného, Elišky Wagnerové a Michaely Židlické ze dne 6. června 2006 sp. zn. Pl. ÚS 3/05 ve věci návrhu ministra vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky města Staňkov č. 5/03 o některých povinnostech chovatelů zvířat (nález byl vyhlášen pod č.445/2006 Sb.).

Výrok

Obecně závazná vyhláška města Staňkov č. 5/03 o některých povinnostech chovatelů zvířat se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

Odůvodnění

I.

Dne 24. 1. 2005 obdržel Ústavní soud návrh ministra vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky města Staňkov č. 5/03 o některých povinnostech chovatelů zvířat. Protože návrh splňuje všechny náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), nic nebránilo jeho projednání plénem Ústavního soudu.

II.

Obecně závazná vyhláška města Staňkov č. 5/03 o některých povinnostech chovatelů zvířat byla schválena dne 17. 12. 2003 nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva města Staňkov, byla řádně vyhlášena a nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2004.

III.

Nyní platný text vyhlášky (bez oprav chyb a překlepů), navrhovaný ke zrušení, zní takto:


»Obecně závazná vyhláška Města Staňkov č. 5/03 o některých povinnostech chovatelů zvířat

Zastupitelstvo Města Staňkova

Nahrávám...
Nahrávám...