dnes je 20.7.2024

Input:

Nález 10/2001 SbNU, sv.21, K výkladu pojmu „procesní rozhodnutí“K povaze výzvy k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 21, nález č. 10

I. ÚS 594/99

K výkladu pojmu „procesní rozhodnutí“
K povaze výzvy k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem

V případě rozhodnutí instančně vyššího správce daně jde vždy o posouzení právních a skutkových okolností případu, které se týkají postavení ručitele z hlediska namítaného ručení (případně tvrzení, že ručitelem není). V rozhodnutí o povolení přezkumu musí proto instančně vyšší správce daně pečlivě zvážit dodržení zákonnosti rozhodnutí a zejména i skutkový stav v podobě existence skutečností, které alespoň naznačují, že ten, kdo je označen za ručitele, jím být nemusí. Pokud by instančně vyšší správce daně nepřihlédl k porušení právního předpisu, tedy k podstatné vadě řízení, nebo k tomu, že skutkové okolnosti alespoň nasvědčují tomu, že ten, kdo je označen za ručitele, jím nemusí být, zůstal by při extenzivním výkladu pojmu „procesní rozhodnutí“ účastník řízení bez soudní ochrany, která je mu Listinou základních práv a svobod v čl. 36 odst. 1 a 2 zaručena.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 17. ledna 2001 sp. zn. I. ÚS 594/99 ve věci ústavní stížnosti I. H. proti usnesení Krajského soudu v Brně z 1. 9. 1999 sp. zn. 29 Ca 24/99, jímž bylo zastaveno řízení o stěžovatelčině žalobě proti rozhodnutím finančních orgánů, jimiž byla stěžovatelka jako ručitelka vyzvána k úhradě daňového nedoplatku.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 9. 1999 sp. zn. 29 Ca 24/99 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Finanční úřad Brno-venkov výzvou k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem v náhradní lhůtě podle § 57 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ze dne 22. 7. 1998 č. j. 99318/98/293940/2246 vyzval stěžovatelku - společnici společnosti F. a H., s. r. o., jejíž výše vkladu v uvedené společnosti dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 1149, ze dne 15. 7. 1998, činí 20 000 Kč a které svědčí povinnost ručení za daňové pohledávky neuhrazené daňovým dlužníkem - společností F. a H., s. r. o. (dále jen „daňový dlužník“), ve lhůtě jejich splatnosti - k úhradě vykázaného nedoplatku ve výši 20 000 Kč.

Finanční ředitelství v Brně rozhodnutím ze dne 30. 11. 1998 č. j. 5956/98/FŘ/150 stěžovatelčino odvolání proti uvedené výzvě Finančního úřadu Brno-venkov zamítlo.

V odůvodnění svého rozhodnutí odvolací orgán především odkázal na § 57 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., podle něhož jsou daňový nedoplatek povinni zaplatit také ručitelé, pokud jim zákon povinnost ručení ukládá a pokud jsou k plnění této platební povinnosti správcem daně vyzváni. Dále finanční ředitelství poukázalo na § 106 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, podle kterého společníci společnosti s ručením omezením ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného do obchodního rejstříku, a současně uvedlo, že není rozhodující, zda společník vklad skutečně splatil, ale „rozhodující je zápis v obchodním rejstříku a rozsah ručení se odvozuje od rejstříkového stavu“. Odvolací orgán proto nemůže při rozhodování o odvolání akceptovat stěžovatelčino tvrzení o tom, že není

Nahrávám...
Nahrávám...