dnes je 25.7.2024

Input:

440/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění účinném k 28.2.2003

č. 440/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění účinném k 28.2.2003
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 30. listopadu 2001
o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
50/2003 Sb.
(k 28. 2. 2003)
v příloze č. 1 položku T31
Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 444 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 367/2000 Sb., a podle § 203 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb. a zákona č. 74/1994 Sb.:
§ 1
Základní ustanovení
Touto vyhláškou se stanoví výše, do které se poskytuje náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem, nemocí z povolání nebo jiným poškozením zdraví (dále jen „škoda na zdraví”), a určování výše této náhrady v jednotlivých případech (dále jen „odškodnění”).
§ 2
Odškodnění bolesti
(1)  Odškodnění bolesti se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách č. 1 a 3 této vyhlášky, a to za bolest způsobenou škodou na zdraví, jejím léčením nebo odstraňováním jejích následků; za bolest se přitom považuje každé tělesné a duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, která tuto škodu utrpěla, (dále jen „poškozený”). Bodové ohodnocení škody na zdraví se vymezuje v lékařském posudku.
(2)  Pokud není bodové ohodnocení posuzované škody na zdraví uvedeno v přílohách č. 1 a 3 této vyhlášky, použije se bodové ohodnocení za škodu na zdraví, s níž lze posuzovanou škodu po stránce bolesti nejspíše srovnávat.
§ 3
Odškodnění ztížení společenského uplatnění
(1)  Odškodnění ztížení společenského uplatnění se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách č. 2 a 4 této vyhlášky, a to za následky škody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti, zejména na uspokojování jeho životních a společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v životě rodinném, politickém, kulturním a sportovním, a to s ohledem na věk poškozeného v době vzniku škody na zdraví (dále jen „následky”). Odškodnění za ztížení společenského uplatnění musí být přiměřené povaze následků a jejich předpokládanému vývoji, a to v rozsahu, v jakém jsou omezeny možnosti poškozeného uplatnit se v životě a ve společnosti.
(2)  Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se vymezuje v lékařském posudku.
(3)  Pokud není bodové ohodnocení posuzovaných následků uvedeno v přílohách č. 2 a 4 této vyhlášky, použije se bodové ohodnocení za následky, s nimiž lze posuzované následky nejspíše srovnávat podle jejich povahy a rozsahu.
Určování bodového ohodnocení pro stanovení výše odškodnění v jednotlivých případech
§ 4
(1)  Při určování bodového ohodnocení bolesti se hodnotí akutní fáze bolesti, přitom posuzující lékař vychází z podrobných písemných informací předaných předchozím ošetřujícím lékařem.1) Při určování bodového ohodnocení bolesti stanoveného rozmezím bodů se dále přihlíží zejména k rozsahu a způsobu poškození
Nahrávám...
Nahrávám...