dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 26/2000 SbNU, sv.17, K odmítnutí dědictví v tísniK postupnému odmítnutí dědictví jednotlivými dědici

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 17, nález č. 26

I. ÚS 313/98

K odmítnutí dědictví v tísni
K postupnému odmítnutí dědictví jednotlivými dědici

Ústavní soud považuje za důvodnou námitku stěžovatelek, že časová posloupnost odmítnutí dědictví jednotlivými dědici byla v daném případě bez právního významu, protože účinky odmítnutí se vztahují k okamžiku zůstavitelovy smrti, takže význam má toliko obsah takového projevu, což se v konečném důsledku projevilo v připadnutí dědictví státu.

Nelze akceptovat názor, že dědic odmítající dědictví jako druhý v pořadí je toliko sám oprávněnou osobou, tj. osobou, jejíž nemovitost přešla na stát v důsledku odmítnutí dědictví. Není přípustné, aby obecný soud vycházel z fikce přirůstání dědického podílu dědice odmítnuvšího dědictví dříve k dědickému podílu dědice, který k odmítnutí dědictví přikročí až později, tedy z fikce přirůstání dědického podílu již v okamžiku jeho odmítnutí prvně označeným dědicem; naopak platila a platí právní vědou uznávaná zákonná fikce, podle které se na dědice, který odmítl dědictví, pohlíží tak, jako by nebyl.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 16. února 2000 sp. zn. I. ÚS 313/98 ve věci ústavní stížnosti Ing. O. N. a D. V. proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích z 29. 4. 1998 sp. zn. 10 Ca 4/98, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu ve Strakonicích - okresního pozemkového úřadu z 28.3.1996 č. j. PÚ/6573/92/K/2, že oprávněná osoba (v řízení o ústavní stížnosti vedlejší účastnice) nabývá vlastnictví k pozemkům a že stěžovatelky nenabývají vlastnictví k nemovitostem.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 4. 1998 sp. zn. 10 Ca 4/98 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Stěžovatelka podala ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích z 29. 4. 1998 sp. zn. 10 Ca 4/98, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu ve Strakonicích - okresního pozemkového úřadu ze dne 28. 3. 1996 č. j. PÚ/6573/92/K/2. Tímto rozhodnutím Okresní úřad ve Strakonicích - okresní pozemkový úřad rozhodl, že oprávněná osoba J. H. nabývá vlastnictví k pozemkům v k.ú. M., obci R., dle srovnávacího sestavení parcel Katastrálního úřadu ve Strakonicích ze dne 15.2.1995 č. zakázky 950 - 601 - 93 opraveného dne 15. 11. 1995, a dále vyslovil, že F. H., Ing. O. N. a D. V. nenabývají vlastnictví k požadovaným specifikovaným nemovitostem.

V odůvodnění svého rozsudku Krajský soud v Českých Budějovicích v prvé řadě uvedl, že citované rozhodnutí Okresního úřadu ve Strakonicích - okresního pozemkového úřadu bylo původně rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. 5. 1996 sp. zn.10 Ca 219/96 potvrzeno. Tento rozsudek byl však k ústavní stížnosti Ing. O. N. a D. V. nálezem Ústavního soudu ČR ze dne 26. 11. 1997 sp. zn. I. ÚS 200/96 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 9, nález č. 145) zrušen, neboť došlo k porušení ústavně zaručených práv stěžovatelek tím, že nebyly dány podmínky použití § 250f občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), podle něhož Krajský soud v Českých Budějovicích postupoval.

Proto krajský soud nařídil ve věci jednání a důkazní

Nahrávám...
Nahrávám...