dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 196/2001 SbNU, sv.24, K oprávnění soudce posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonemK placení přirážky k jízdnému v městské hromadné dopravě

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 24, nález č. 196

III. ÚS 275/01

K oprávnění soudce posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem
K placení přirážky k jízdnému v městské hromadné dopravě

V řadě svých rozhodnutí Ústavní soud zformuloval hlediska posuzování ústavnosti zmocňovacích zákonných ustanovení a od nich se odvíjejících hledisek posuzování souladu „jiných právních předpisů“ se zákony. Podle nálezů sp. zn. Pl. ÚS 17/95 [Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu (dále jen „Sbírka rozhodnutí“), svazek 4, nález č. 67; vyhlášen pod č. 271/1995 Sb.] a sp. zn. Pl. ÚS 43/97 (Sbírka rozhodnutí, svazek 10, nález č. 48; vyhlášen pod č. 119/1998 Sb.) „jiný právní předpis“ nemůže vybočit ze zákonných mezí - nemůže tedy být praeter legem, jinak řečeno, musí se držet v mezích zákona, které jsou buď vymezeny výslovně anebo vyplývají ze smyslu a účelu zákona. Podle nálezu sp. zn. Pl. ÚS 45/2000 (Sbírka rozhodnutí, svazek 21, nález č. 30; vyhlášen pod č. 96/2001 Sb.) ústavní vymezení odvozené normotvorby exekutivy spočívá na následujících zásadách: „Jiný právní předpis“ musí být vydán oprávněným subjektem, nemůže zasahovat do věcí vyhrazených zákonu (nemůže tedy stanovit primární práva a povinnosti), musí být zřejmá vůle zákonodárce k úpravě nad zákonný standard (musí být tedy otevřen prostor pro sféru „jiného právního předpisu“).

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 13. prosince 2001 sp. zn. III. ÚS 275/01 ve věci ústavní stížnosti D. p. hl. m. P., a. s., proti rozsudku Krajského soudu v Brně z 22. 1. 2001 sp. zn. 44 Co 165/2000, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu ve Vyškově ze 4. 11. 1999 sp. zn. 6 C 609/99 ohledně zaplacení jízdného.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 44 Co 165/2000-44 ze dne 22. 1. 2001 a rozsudek Okresního soudu ve Vyškově č. j. 6 C 609/99-32 ze dne 4. 11. 1999 se zrušují.

II. Odůvodnění

Navrhovatelka podala dne 4. 5. 2001 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (dále jen „návrh“), který byl doručen Ústavnímu soudu dne 7. 5. 2001. Návrh směřoval proti rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 44 Co 165/2000-44 ze dne 22. 1. 2001, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu ve Vyškově č. j. 6 C 609/99-32 ze dne 4. 11. 1999. Rozsudkem soudu prvního stupně bylo rozhodnuto ve sporu o zaplacení částky 206 Kč skládající se z jízdného ve výši 6 Kč (navrhovatelkou nesprávně uvedena částka 8 Kč) a zvláštní částky 200 Kč jako přirážky k jízdnému tak, že žalobě bylo vyhověno pouze částečně, a to pouze do zaplacení jízdného, návrh na zaplacení přirážky k jízdnému byl zamítnut. Napadenými rozhodnutími byla podle navrhovatelčina názoru porušena ustanovení čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a ustanovení čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“). Návrh byl podán včas.

K posouzení návrhu si Ústavní soud vyžádal spis sp. zn. 6 C 609/99 vedený u Okresního soudu ve Vyškově. Ze spisového materiálu Ústavní soud zjistil, že navrhovatelka se žalobou před obecným soudem domáhala vůči odpůrci, takto vedlejšímu

Nahrávám...
Nahrávám...