dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 124/2001 SbNU, sv.23, K přezkoumatelnosti podkladů a rozhodnutí daňových orgánůK obsahu zprávy o daňové kontrole

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 23, nález č. 124

IV. ÚS 121/01

K přezkoumatelnosti podkladů a rozhodnutí daňových orgánů
K obsahu zprávy o daňové kontrole

Byl-li dodatečný platební výměr, který nemusí obsahovat odůvodnění jako nezbytnou součást rozhodnutí (§ 46 odst. 7, § 32 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů), vydán na základě předtím provedené daňové kontroly, pak závěry správce daně týkající se kontrolního nálezu, výsledku a způsobu jeho zjištění, jakož i reakce na vyjádření a případné návrhy daňového subjektu musí být přezkoumatelným způsobem seznatelné ze zprávy o daňové kontrole.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 27. srpna 2001 sp. zn. IV. ÚS 121/01 ve znění opravného usnesení ze dne 14. února 2002 ve věci ústavní stížnosti A., s. r. o., proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové z 30. 11. 2000 sp. zn. 30 Ca 91/2000 o zamítnutí stěžovatelčiny žaloby, jíž se domáhala přezkoumání rozhodnutí finančních orgánů o dodatečném vyměření daně z příjmů právnických osob.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 11. 2000 č. j. 30 Ca 91/2000-28, rozhodnutí Finančního ředitelství v Hradci Králové ze dne 18. 4. 2000 č. j. 261/150/2000-Mat. a rozhodnutí Finančního úřadu v Havlíčkově Brodě ze dne 12. 11. 1999 č. j. 66884/99/223910/6170 a dodatečný platební výměr Finančního úřadu v Havlíčkově Brodě ze dne 30. 6. 1999 č. 990000022 č. j. 43581/99/223910/1203 se zrušují.

II. Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností stěžovatelka brojí proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové z 30. 11. 2000 sp. zn. 30 Ca 91/2000, kterým byla zamítnuta její žaloba podaná podle hlavy druhé části páté občanského soudního řádu s odůvodněním, že finanční orgány nepochybily, když považovaly stěžovatelčino odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru správce daně za opožděné a zamítly je, a tvrdí, že tímto rozsudkem bylo porušeno její právo na soudní ochranu a spravedlivý proces zakotvené v čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož i právo na rovnost účastníků v soudním řízení (čl. 37 odst. 3 Listiny) a právo na zákonný postup orgánů státní moci (čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky a čl. 2 odst. 2 Listiny).

Krajský soud v Hradci Králové ve svém vyjádření ze dne 10. 7. 2001 mimo jiné uvedl, že postupoval v souladu s platnými právními předpisy stejně jako stěžovatelkou uváděnými základními právy a svobodami. Z těchto, jakož i dalších důvodů navrhuje zamítnutí, resp. odmítnutí ústavní stížnosti.

Finanční ředitelství v Hradci Králové ve svém dopise ze dne 9. 7. 2001 poukázalo na odůvodnění svého rozhodnutí a uvedlo, že se ztotožňuje s odůvodněním napadeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové.

Finanční úřad v Havlíčkově Brodě reagoval ve svém vyjádření z 3. 7. 2001 na výtky směřující proti jeho rozhodnutí a uvedl, že k dalším bodům ústavní stížnosti směrovaným vůči postupu Finančního ředitelství v Hradci Králové a Krajského soudu v Hradci Králové není oprávněn se vyjadřovat.

Ze spisu Finančního

Nahrávám...
Nahrávám...