dnes je 20.7.2024

Input:

Nález 117/2004 SbNU, sv.34, K právům rodičů a dětíK právu na ochranu zdraví

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 34, nález č. 117

III. ÚS 459/03

K právům rodičů a dětí
K právu na ochranu zdraví

Odmítají-li rodiče léčbu nezletilého dítěte, jež je v bezprostředním ohrožení života, nepředstavuje vydání předběžného opatření podle § 76a občanského soudního řádu, kterým se dítě svěří do péče příslušného léčebného zařízení, porušení jejich práv zakotvených v čl. 32 odst. 4 či čl. 16 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Vzhledem k nutnosti okamžitého zásahu není zpravidla možno v řízení o vydání takového předběžného opatření řešit případný spor rodičů s léčebným zařízením o vhodnosti té které léčby. Týká-li se věc dítěte ve věku okolo šesti let, není porušením čl. 12 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte, pokud toto dítě nebylo v daném řízení soudem vyslechnuto. Výslech rodičů musí soud provést pouze v případě, že by to pro rozhodnutí bylo nezbytné a z hlediska zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí možné.

Nález

Ústavního soudu - III. senátu složeného z předsedy senátu JUDr. Jiřího Muchy a soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Jana Musila - ze dne 20. srpna 2004 sp. zn. III. ÚS 459/03 ve věci ústavní stížnosti P. J. a L. J. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 10. 9. 2003 sp. zn. 13 Co 1074/2003 a usnesení Okresního soudu v Karviné ze 13. 8. 2003 sp. zn. 39 Nc 1507/2003 o nařízení předběžného opatření, kterým byl nezletilý syn stěžovatelů předán do péče léčebného zařízení a byl mu ustanoven opatrovník pro řízení.

Výrok

Ústavní stížnost se zamítá.

Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností, která i jinak splňovala formální podmínky zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), napadli stěžovatelé usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 9. 2003 sp. zn. 13 Co 1074/2003, jakož i jemu předcházející usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 13. 8. 2003 sp. zn. 39 Nc 1507/2003. Dle stěžovatelů uvedenými rozhodnutími byla porušena jejich práva zakotvená v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Evropská úmluva“), čl. 32 odst. 4 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), čl. 6 odst. 2 Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (dále jen „Úmluva o lidských právech a biomedicíně“) a čl. 9 odst. 1 a 2 a čl. 12 Úmluvy o právech dítěte.

Citovaným usnesením nařídil Okresní soud v Karviné na návrh Magistrátu města Karviné předběžné opatření, kterým nezletilého syna stěžovatelů, D. J., nar. 14. 11. 1996, předal do péče Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a ustanovil mu podle § 76a odst. 3 občanského soudního řádu (dále též „o. s. ř.“) opatrovníka pro řízení v osobě Mgr. O. K., justiční čekatelky Krajského soudu v Ostravě. Z odůvodnění tohoto rozhodnutí vyplynulo, že dne 7. 8. 2003 obdržel Magistrát města Karviné informaci od Fakultní nemocnice Brno, že v době od 18. 7. 2003 měla v péči nezletilého, u něhož bylo diagnostikováno vysoce zhoubné nádorové onemocnění, které vede nezvratně, není-li adekvátně léčeno, ke smrti pacienta. Současné dostupné léčebné metody poskytují naději na vyléčení, při

Nahrávám...
Nahrávám...