dnes je 19.5.2024

Input:

č. 96/2004 Sb. NSS; Daňové řízení: obnova řízení

č. 96/2004 Sb. NSS
Daňové řízení: obnova řízení
k § 55 odst. 1, 7 a 8 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu též „daňový řád“)
Jestliže byla podle § 55 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, povolena obnova řízení a důvod obnovy se týká původního rozhodnutí, nelze rozhodnutím podle § 55 odst. 7 tohoto zákona ponechat původní rozhodnutí v platnosti. V novém řízení ve věci musí být podle § 55 odst. 8 tohoto zákona vydáno nové rozhodnutí, byť by toto nové rozhodnutí bylo obsahově stejné jako rozhodnutí původní.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 10. 2003, čj. 28 Ca 299/2001-30)
Věc: Růžena H. v P proti Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu o daň z převodu nemovitostí.

Finanční úřad pro Prahu 10 dne 11. 5. 2000 povolil obnovu řízení; dne 3. 10. 2000 rozhodl tak, že platební výměr na daň z převodu nemovitostí ze dne 24. 11. 1999 ponechal v platnosti. Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně odvolání, které bylo napadeným rozhodnutím žalovaného zamítnuto.
V žalobních námitkách žalobkyně krom jiného napadala řízení u finančního úřadu, který povolil obnovu řízení. Dovozovala, že pokud byla obnova řízení povolena proto, že cena zjištěná správcem daně a cena zjištěná posudkem předloženým současně s návrhem na obnovu řízení vykazovala značný rozdíl, nebylo možno ponechat v platnosti platební výměr, jehož podkladem byl jeden ze znaleckých posudků, pro nějž byla obnova povolena. Mělo být provedeno nové řízení a správce daně byl povinen vyslovit, v jakém rozsahu se obnova řízení povoluje a z jakých důvodů.
Městský soud v Praze napadené rozhodnutí žalovaného pro vady řízení zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 78 odst. 1 a 4 s.
Nahrávám...
Nahrávám...