dnes je 20.7.2024

Input:

č. 77/2004 Sb. NSS, Azyl: důvody udělení azylu

č. 77/2004 Sb. NSS
Azyl: důvody udělení azylu
k § 12 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.
Důvodem poskytnutí azylu podle § 12 zákona o azylu samo o sobě není, chybí-li v právním řádu země původu žadatele obdoba článku 15 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Toto právo je totiž spíše součástí nadstandardní ochrany lidských práv dané relativní moderností Listiny než součástí základních a státem nezcizitelných lidských práv ve smyslu mezinárodního, či spíše evropského, konsenzu. Pronásledování či odůvodněný strach z pronásledování z příčin taxativně vymezených v § 12 zákona o azylu proto musí mít oporu ve faktické situaci v zemi původu; pouhá absence zákonné ochrany proti potenciálnímu vzniku takové faktické situace rozhodně nedostačuje.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 2003, čj. 2 Azs 15/2003-81)
Věc: Goran Š. (Srbsko a Černá Hora) v K. proti žalovanému Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobce.

Ministerstvo vnitra dne 23. 2. 2002 rozhodlo o neudělení azylu žalobci. Žaloba proti tomuto rozhodnutí byla rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 8. 4. 2003 napadeným kasační stížností zamítnuta.
Žalobce kasační stížnost odůvodnil nezákonností spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem: mimo jiných výtek namítal, že nebylo přihlédnuto k porušování jeho práv v zemi původu, neboť kvůli absenci obdoby čl. 15 Listiny základních práv a svobod ČR v ústavním právu Srbska a Černé Hory nemůže být respektováno jeho pacifistické přesvědčení. Neexistence ustanovení, které by zaručovalo právo nevykonávat vojenskou službu pro rozpor se svědomím nebo náboženským vyznáním, vyvolávala v žalobci odůvodněný strach z pronásledování vojenskou policií své vlasti v případě návratu, neboť se dlouhodobě vyhýbal nástupu vojenské služby. Žalobce měl rovněž za to, že v jeho případě je dána překážka vycestování, neboť v zemi původu by nebylo respektováno jeho rozhodnutí nevykonávat násilí v rámci vojenské služby, čímž by mu hrozilo ponižující zacházení nebo trest ve smyslu § 91 odst. 1 písm. a) zákona o azylu.
Ze správního spisu vyplynulo, že hlavním důvodem podání žádosti o azyl byla snaha žalobce vyhnout se nástupu vojenské služby v Srbsku a Černé
Nahrávám...
Nahrávám...