dnes je 21.7.2024

Input:

č. 685/2005 Sb. NSS, Řízení před soudem: stížní důvody a jejich vztah k žalobním bodům

č. 685/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: stížní důvody a jejich vztah k žalobním bodům
k § 71 odst. 1 písm. d) soudního řádu správního
Důvody kasační stížnosti lze opřít jen o takové konkrétní právní či skutkové důvody, jež byly v řízení před krajským soudem přípustně uplatněny (viz § 71 odst. 2 věta třetí s. ř. s.), a tedy alespoň v základních rysech formulovány v žalobních bodech [§ 71 odst. 1 písm. d) s. ř. s.] obsažených v žalobě či jejím včasném rozšíření, a případně dále (i po uplynutí lhůty k podání či rozšíření žaloby) upřesněny či podrobněji rozvedeny, aniž by tím byly rozšiřovány. To platí jen za předpokladu, že uvedené právní či skutkové důvody mohl stěžovatel v žalobě či jejím včasném rozšíření uplatnit.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 7. 2005, čj. 2 Azs 134/2005-43)
Věc: Yaroslav R. (Ukrajina) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobce.

Rozhodnutím ze dne 15. 4. 2004 nebyl žalobci udělen azyl podle § 12, § 13 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu; současně žalovaný vyslovil, že na žalobce se nevztahuje překážka vycestování podle § 91 téhož zákona.
Žalobu, jíž žalobce brojil proti rozhodnutí žalovaného, zamítl Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 10. 3. 2005.
V kasační stížnosti, jíž napadl rozsudek krajského soudu, žalobce (stěžovatel) zpochybnil závěr soudu o tom, že nebyl pronásledován z azylově relevantních důvodů: je tomu totiž právě naopak. Stěžovatele pronásledovala mafie, která má vazby na státní moc a je touto mocí trpěna, neboť zastával politický postoj priority svobodného podnikání a odmítl se jakémukoli vydírání podrobit. V zemi původu mu však nebyla poskytnuta žádná právní ochrana ze strany státu a mafii bylo umožněno jej dále beztrestně vydírat. Z toho podle stěžovatele jasně vyplývá, že měl odůvodněný strach z pronásledování z důvodu zastávání určitých politických názorů. Dále krajský soud podle stěžovatele zcela pominul fakt, že stěžovatel byl mnohonásobným bitím do hlavy prakticky připraven o zrak a v současné době je téměř slepý. Na tuto skutečnost stěžovatel podle svých slov poukazoval a v řízení o kasační stížnosti ji doložil kopií lékařské zprávy. Jeho důvody jsou podle jeho názoru hodný zvláštního zřetele, takže je jasně kvalifikován pro udělení humanitárního azylu.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl.
Z odůvodnění:
Podle § 104 odst. 4 in fine s. ř. s. není kasační stížnost přípustná, opírá-li se o důvody, které stěžovatel neuplatnil v řízení před soudem, jehož rozhodnutí má být přezkoumáno, ač tak učinit mohl. Podle § 103 odst. 1, 2 s. ř. s. je kasační stížnost přípustná jen z důvodů tam taxativně vymezených, jež jsou svojí povahou vždy důvody právními, jakkoli často mají za základ spor o zjišťování či hodnocení skutkových okolností nebo jiné skutkové námitky. Podle § 71 odst. 1 písm. d) s. ř. s musí žaloba proti rozhodnutí správního orgánu obsahovat mj. žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné. Ustanovení § 71 odst. 1 písm. d) s. ř. s. tak žalobci ukládá povinnost uvést v žalobě konkrétní (tj. ve vztahu
Nahrávám...
Nahrávám...