dnes je 21.7.2024

Input:

č. 608/2005 Sb. NSS, Řízení před soudem: zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku

č. 608/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku
k § 47 písm. c) soudního řádu správního
k § 9 odst. 1 zákona ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákonů č. 271/1992 Sb., č. 255/2000 Sb. a č. 151/2002 Sb.
Zastavit řízení podle § 47 písm. c) s. ř. s. (§ 9 odst. 1 zákona ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích) nelze, dokud nebylo rozhodnuto o kasační stížnosti proti rozhodnutí o nepřiznání osvobození spojené s žádostí o odkladný účinek.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2005, čj. 2 Afs 132/2004-91)
Věc: Ing. Jaroslav K. v K. proti Finančnímu ředitelství v Praze, o kasačních stížnostech žalobce. •

Žalobou ze dne 8. 1. 2003 se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 11. 2002 a podáním ze dne 19.11.2003 požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro řízení o žalobě. Tuto žádost zamítl Městský soud v Praze usnesením ze dne 21.1.2004.
Proti tomuto usnesení podal žalobce dne 6. 2. 2004 kasační stížnost spojenou s žádostí o přiznání odkladného účinku a podáním ze dne 21. 4. 2004 požádal o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení zástupce pro řízení o této kasační stížnosti. K výzvě soudu žalobce předložil plnou moc advokáta. Městský soud nepředložil kasační stížnost k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu a usnesením ze dne 10. 6. 2004 zastavil řízení o žalobě pro nezaplacení soudního poplatku za řízení o žalobě.
Usnesení o zastavení řízení napadl žalobce (stěžovatel) kasační stížností. Nezákonnost usnesení spatřoval v tom, že proti usnesení ze dne 21. 1. 2004 podal kasační stížnost, kterou spojil s žádostí o přiznání odkladného účinku, a že tedy nelze zastavit řízení o žalobě pro nezaplacení soudního poplatku, aniž soud vyčká rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o této kasační stížnosti.
S touto kasační stížností úzce souvisí další kasační stížnost podaná proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 1. 2005, kterým byla zamítnuta žádost o osvobození od soudních poplatků pro řízení o
Nahrávám...
Nahrávám...