dnes je 20.5.2024

Input:

č. 602/2005 Sb. NSS; Azyl: následky vstupu na území jiného státu

č. 602/2005 Sb. NSS
Azyl: následky vstupu na území jiného státu
k § 25 písm. h) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.
Zjistí-li správní orgán v řízení o udělení azylu, že žadatel o azyl neoprávněně vstoupil na území jiného státu, zastaví podle § 25 písm. h) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, takové řízení, aniž by byl povinen zkoumat zavinění na straně žadatele, tj. zda k neoprávněnému vstupu na území jiného státu ze strany žadatele o azyl došlo úmyslně nebo z nedbalosti.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16.3. 2005, čj. 3 Azs 165/2004-54)
Věc: Claudia S. (Moldavská republika) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobkyně.

Žalovaný rozhodnutím ze dne 29. 4. 2002 zastavil podle § 25 písm. h) zákona o azylu řízení o udělení azylu, neboť žadatelka o azyl v průběhu správního řízení neoprávněně vstoupila na území jiného státu.
Žalobu, kterou žalobkyně proti rozhodnutí podala, zamítl rozsudkem ze dne 3. 3. 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci. Dospěl k závěru, že žalovaný měl k dispozici dostatek podkladů pro skutkový závěr, že žalobkyně dne 18. 4. 2002 nelegálně mimo hraniční přechod přešla společnou státní hranici mezi Českou republikou a Rakouskem. Skutkový stav pak žalovaný posoudil v souladu se zákonem. V souzené věci je totiž nerozhodné, zda žalobkyně vstoupila na území Rakouska omylem, protože zabloudila, či zda její tvrzení bylo účelové, jak předpokládal žalovaný.
Rozsudek napadla žalobkyně (stěžovatelka) kasační stížností. V nesprávné interpretaci § 25 písm. h) zákona o azylu spatřovala naplnění důvodu podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Ze znění citovaného ustanovení stěžovatelka totiž dovodila, že pokud je důvodem pro zastavení řízení i pokus o neoprávněný vstup na území jiného státu, ke kterému nemůže dojít jinak než úmyslně, pak i samotný vstup na území cizího státu se musí uskutečnit úmyslně, aby bylo možno řízení podle uvedeného ustanovení zastavit. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka podle svého názoru prokázala, že ke vstupu na území jiného státu došlo omylem, má za to, že nenaplnila dispozici právní normy, podle níž bylo rozhodnuto o zastavení jejího azylového řízení.
Ze správního spisu vyplynulo, že stěžovatelka dne 18. 4. 2002 v 23:45 hodin překročila ilegálně hranici mezi Českou republikou a Rakouskem. V protokolu o podání vysvětlení stěžovatelka uvedla, že dne 16. 3. 2002 opustila spolu se svou kamarádkou svévolně Pobytové středisko v Kostelci nad Orlicí. Od té doby pobývala na různých místech České republiky. Dne 17. 4. 2002 pak odjela vlakem do Vyššího Brodu. Po vystoupení z vlaku byla kontrolována hlídkou Policie České republiky. Po noci strávené na zastávce jela společně se dvěma dalšími osobami zpět vlakem směrem na železniční stanici Rybník. Tam vystoupili, a protože neměli peníze, šli stopovat auto, které by je odvezlo zpět do pobytového střediska. Protože jim však žádné auto nezastavilo, rozhodli se, že půjdou po kolejích směrem do Českých Budějovic, avšak spletli si směr a šli směrem ke státní hranici s Rakouskem.
Nahrávám...
Nahrávám...