dnes je 20.7.2024

Input:

60/2000 F.z., Pokyn č. D-218: o uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu a u služeb souvisejících s pořádáním výstav, trhů a kongresů

60/2000 F.z., Pokyn č. D-218: o uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu a u služeb souvisejících s pořádáním výstav, trhů a kongresů
Pokyn č. D-218
o uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu a u služeb souvisejících s pořádáním výstav, trhů a kongresů
 
Referent: Ing. Drápela, tel. 5704 2269
Čj. 181/75 225/2000
 
ze dne 13. listopadu 2000
Tento pokyn upravuje specifika uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu a u služeb souvisejících s pořádáním výstav, trhů a kongresů vyplývající ze zákona č. 588/1993 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”), přičemž vychází ze znění platného od 1. dubna 2000.
I. Uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu
1. Osobu podnikající v oblasti cestovního ruchu
Osobami podnikajícími v oblasti cestovního ruchu se rozumí cestovní kanceláře nebo cestovní agentury (podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu).
Cestovní kanceláří se rozumí osoba, která je, v rámci své podnikatelské činnosti na základě koncese oprávněna:
a)  nabízet a prodávat zájezdy. Zájezdem se přitom rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou služeb cestovního ruchu nabízená v katalogu nebo jiné prokazatelné formě informace a prodávaná na základě cestovní smlouvy (§ 852a až 852k zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů),
b)  nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu a na základě individuální objednávky prodávat jejich kombinace, c) organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet je a prodávat jiné cestovní kanceláři za účelem jejího dalšího podnikání,
d)  zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu pro jinou cestovní kancelář nebo cestovní agenturu, případně pro jiné osoby (dopravce, pořadatele kulturních, společenských a sportovních akcí apod.),
e)  zprostředkovávat prodej zájezdu pro jinou cestovní kancelář; cestovní smlouva v těchto případech musí být uzavřena jménem cestovní kanceláře, pro kterou je zájezd zprostředkováván,
t)  prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty.
Cestovní agenturou se rozumí osoba, která je, v rámci své podnikatelské činnosti, oprávněna na základě ohlášení vázané živnosti provozovat činnost jako cestovní kancelář, ale pouze v rozsahu uvedeném pod písm. b) až f).
2. Plátci daně z přidané hodnotu, obrat rozhodný pro povinnou registraci plátce
Podle tohoto Pokynu postupují pouze osoby, které jsou plátci daně z přidané hodnoty (dále jen „plátci”) podle zákona, registrované u místně příslušného finančního úřadu a podnikající v oblasti cestovního tuchu (podskupina SKP 63.30.1 viz Opatření Českého statistického úřadu o zavedení Standardní klasifikace produkce čj. 1174/93 - 3010).
Podnikatelé v oblasti cestovního ruchu, kteří nejsou registrováni jako plátci (dále jen „neplátci”), jsou osobami podléhajícími dani podle § 4 zákona a postupují stejně jako ostatní neplátci, tj.
Nahrávám...
Nahrávám...