dnes je 20.5.2024

Input:

č. 589/2005 Sb. NSS; Správní řízení: doručování

č. 589/2005 Sb. NSS
Správní řízení: doručování
k § 24 odst. 2 správního řádu
k § 24 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), v původním znění
Pro spolehlivé posouzení otázky, zda výzva k pohovoru byla řádně doručena uložením u držitele poštovní licence a marným uplynutím lhůty dle § 24 odst. 2 správního řádu (pokud se adresát v místě pobytu zdržoval), nebo uložením a oznámením v příslušném azylovém zařízení podle § 24 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu (pokud se zde adresát nezdržoval), musí správní orgán postavit najisto, zda se žadatel o azyl v místě pobytu zdržoval v době, v níž pracovník držitele poštovní licence učinil pokus o doručení výzvy k pohovoru.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2004, čj. 5 Azs 23/2003-61)
Věc: Pavel D. (Běloruská republika) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobce.

Ministerstvo vnitra dne 2.11. 2001 zastavilo podle § 25 písm. d) zákona o azylu řízení o udělení azylu, a to z těchto důvodů: žalobce nahlásil žalovanému správnímu orgánu, že se od 11. 6. 2001 bude zdržovat na adrese V., Praha 4. Dne 28. 8. 2001 zaslal žalovaný žalobci poštou na uvedenou adresu výzvu k ústnímu jednání ve věci na den 21.9. 2001; žalobce si tuto zásilku nevyzvedl a zásilka byla vrácena žalovanému; žalovaný se k pohovoru nedostavil. Rovněž druhá výzva k ústnímu jednání dne 1. 11. 2001, zaslaná žalobci opět poštou na uvedenou adresu dne 26. 9. 2001, byla jako nevyzvednutá vrácena zpět s tím, že žalobce nebyl v místě doručení zastižen a uložení písemnosti mu bylo oznámeno. Žalobce se k pohovoru opět nedostavil.
Ministr vnitra žalobou naříkaným rozhodnutím ze dne 20. 5. 2002 zamítl žalobcův rozklad a potvrdil rozhodnutí Ministerstva vnitra.
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 28. 5. 2003 zamítl správní žalobu, jíž žalobce brojil proti rozhodnutí ministra vnitra.
Kasační stížnost podal žalobce (stěžovatel) z důvodu nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení, a sice otázky řádného doručení výzev k ústním jednáním, zasílaných žalovaným stěžovateli. Stěžovatel odmítl závěr Městského soudu v Praze, že by sám zapříčinil, že se nedostavil k pohovorům. Stěžovatel neobjevil ve schránce žádný doklad pošty o tom, že má na poště uloženu zásilku k vyzvednutí. Stěžovatel bydlel na adrese Praha 4, ulice S., na poštovní schránce a u vchodových dveří bylo uvedeno jeho jméno. Ačkoliv se stěžovatel nevracel každý den domů, vracel se často a je pravda, že by si zásilku mohl vyzvednout i po několika dnech, pokud by v den dojití zásilky přítomen nebyl. Stěžovatel dále poukazoval na skutečnost, že jako žadatel o udělení azylu pravidelně dojížděl do uprchlického tábora Pobytové středisko Jezová, kde mu byl každé dva měsíce pracovníky Ministerstva vnitra kontrolován jeho pobyt na území České republiky a do průkazu žadatele o udělení azylu mu bylo razítkem žalovaného vyznačeno, že řádně plní své povinnosti žadatele o azyl, zdržuje se na území České republiky apod. Žalovaný měl proto řadu příležitostí mu během těchto návštěv doručit výzvu, resp. výzvy k
Nahrávám...
Nahrávám...