dnes je 19.5.2024

Input:

č. 570/2005 Sb. NSS; Řízení před soudem: porušení zásady dispoziční

č. 570/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: porušení zásady dispoziční
k § 103 odst. 1 písm. e) soudního řádu správního
Směřuje-li jedna žaloba proti více rozhodnutím správního orgánu a není-li zaplacen soudní poplatek z celého předmětu řízení, nemůže se soud sám a bez dalšího rozhodnout, že přezkoumá právě takový počet rozhodnutí, který odpovídá výši skutečně zaplaceného soudního poplatku, neboť není oprávněn namísto žalobce určit, která rozhodnutí má přezkoumat a stran kterých má řízení zastavit.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2004, čj. 5 Afs 3/2003-27)
Věc: Veřejná obchodní společnost D. v Š. proti Finančnímu ředitelství v Ostravě, o kasační stížnosti žalobce.

U Krajského soudu v Ostravě byla dne 6. 12. 2002 podána žaloba proti čtyřem rozhodnutím Finančního ředitelství Ostrava ze dne 7. 10. 2002. Dne 12. 12. 2002 vydal Krajský soud v Ostravě výzvu k zaplacení soudního poplatku za přezkum rozhodnutí, a to konkrétně doplatku 3 000 Kč, s tím, že nebude-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, soud řízení zastaví. Žalobce poplatek nezaplatil. Usnesením ze dne 14. 1. 2003 vyloučil krajský soud tři ze čtyř rozhodnutí Finančního ředitelství v Ostravě ze dne 7. 10. 2002 k samostatnému projednání. Dne 24. 2. 2003 bylo vydáno usnesení o zastavení řízení. Pouze v odůvodnění tohoto rozhodnutí soud uvedl, že k samostatnému projednání byla vyloučena rozhodnutí žalovaného, ohledně nichž nebyly soudní poplatky zaplaceny, a to usnesením ze dne 14. 1. 2003.
Stěžovatel ve své kasační stížnosti, založené na tvrzené nezákonnosti rozhodnutí o zastavení řízení [§ 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s.], mj. namítl, že není jednoznačné, které řízení bylo zastaveno, neboť v rozhodnutí krajského soudu to není specifikováno.
Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost důvodnou; napadené usnesení krajského soudu proto zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Krajský soud v Ostravě pochybil, když nejprve vyzval k zaplacení doplatku na soudním poplatku, aniž specifikoval, ohledně kterých ze samostatných rozhodnutí, jež byly učiněny předmětem žaloby, má za to, že nebyl soudní poplatek zaplacen. V této nejasnosti určení předmětu soudního poplatku pokračoval i v usnesení, jímž řízení zastavil, neboť ani v záhlaví, ani ve výroku, ani v odůvodnění usnesení neoznačil rozhodnutí žalovaného Finančního ředitelství v Ostravě, jichž se požadavek na zaplacení soudního
Nahrávám...
Nahrávám...