dnes je 21.7.2024

Input:

č. 502/2005 Sb. NSS, Vodní právo: kompetence ústředních správních úřadů; nicotnost

č. 502/2005 Sb. NSS
Vodní právo: kompetence ústředních správních úřadů; nicotnost
k § 76 odst. 2 soudního řádu správního
k § 9, § 17 - § 21 a § 22 - § 27 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 14/1998 Sb.*)
V případě rozhodování o povolení vodohospodářského díla (stavba čerpací stanice a výtlačného řadu jodobromových vod v souvislosti se stavbou lázní) nejde o ochranu přirozené akumulace vod nebo ochranu vodních zdrojů (§ 17 - § 21 zákona č. 138/1973 Sb., vodního zákona), ani o ochranu jakosti povrchových a podzemních vod (§ 22 - § 27 tohoto zákona)*), a proto k povolování vodohospodářských děl (§9 tohoto zákona) bylo v úrovni ústředního orgánu státní správy příslušné Ministerstvo zemědělství. Rozhodlo-li ale Ministerstvo životního prostředí, má tato vada, spočívající v absolutním nedostatku pravomoci o věci rozhodovat, za následek nicotnost takového aktu (§76 odst. 2 s. ř. s.).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2004, čj. 6 A 44/2001-71)
Prejudikatura: srov. č. 109/2004 a 501/2005 Sb. NSS.
Věc: Milena B. v O. proti Ministerstvu životního prostředí o účastenství ve správním řízení.

Okresní úřad v Novém Jičíně, referát životního prostředí, vyslovil rozhodnutím ze dne 31. 7. 2000, že žalobkyně není účastníkem správního řízení ve věci odstranění části dvou vodohospodářských objektů stavby „Lázně N.“ postavených v rozporu se stavebním povolením.
Rozhodnutím z 31. 1. 2001 zamítl žalovaný odvolání žalobkyně proti tomuto rozhodnutí a napadené rozhodnutí potvrdil.
Následně, dne 23. 2. 2001, pak žalovaný zamítl odvolání žalobkyně proti rozhodnutí Okresního úřadu Nový Jičín, referátu životního prostředí, ze dne 2. 12. 1999 jako nepřípustné podle § 60 správního řádu. V odůvodnění svého rozhodnutí poukázal na výše uvedená rozhodnutí: jelikož žalobkyně podle nich nebyla účastníkem správního tížení, neměla právo podávat odvolání v tomto řízení ve smyslu § 53 správního řádu.
Proti oběma rozhodnutím žalovaného brojila žalobkyně žalobami podanými u Vrchního soudu v Praze, v nichž se domáhala i zrušení předcházejících rozhodnutí Okresního úřadu v Novém Jičíně.
Vrchní soud v Praze o věci nerozhodl do 31. 12. 2002, a věc tak přešla na Nejvyšší správní soud (§ 132 s.
Nahrávám...
Nahrávám...