dnes je 20.5.2024

Input:

č. 471/2005 Sb. NSS; Volby do Senátu: k některým otázkám řízení o neplatnosti voleb; náležitosti přihlášky k registraci kandidáta

č. 471/2005 Sb. NSS
Volby do Senátu: k některým otázkám řízení o neplatnosti voleb; náležitosti přihlášky k registraci kandidáta
k § 89 a § 90 soudního řádu správního
k § 61, § 62 odst. 2 a § 86 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákonů č. 204/2000 Sb. a č. 230/2002 Sb. (v textu též „volební zákon“)
I. V rámci řízení ve věcech neplatnosti voleb a hlasování podle § 90 s. ř. s. nelze s úspěchem brojit proti vadám v registraci přihlášky kandidáta. K tomu slouží samotné řízení týkající se ochrany ve věcech registrace, upravené v § 89 s. ř. s. a v § 86 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.
II. Pasivní volební právo v sobě nezahrnuje subjektivní právo zpochybňovat pasivní volební právo jiného kandidáta, tedy „právo na politického soupeře“. Rozhodne-li se určitá osoba vykonat své pasivní volební právo a utká-li se v rámci svobodné soutěže politických sil se svými politickými soky, pak v této soutěži bojuje sama za sebe a v mezích pravidel (zejména v souladu s principy čestnosti a poctivosti volební kampaně, jakož i s principem rovnosti kandidátů, které jsou neodmyslitelnými předpoklady skutečné svobodné soutěže) usiluje o své zvolení.
III. Účastníkem řízení o neplatnosti voleb do Senátu je podle definice obsažené v § 90 odst. 2 s. ř. s. krom navrhovatele a příslušného volebního orgánu pouze zvolený kandidát. Neúspěšný kandidát účastníkem řízení není, neboť jeho „volba“ nemůže být zpochybňována.
IV. Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, nepožaduje, aby na přihlášce k registraci bylo uvedeno jméno kandidáta a složena volební kauce již 66 dnů před volbami. Postačí, stane-li se tak až v rámci lhůty k odstraňování závad přihlášky podle § 62 odst. 2 téhož zákona.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 12. 2004, čj. Vol 11/2004-31)
Prejudikatura: srov. usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 699/02 (svazek 31, usnesení č. 29, s. 375 Sb. ÚS).
Věc: Navrhovatelé 1) politické hnutí N. v P. a 2) Martina J. v B. proti odpůrcům 1) Státní volební komisi a 2) Jiřímu N. v O. o neplatnost voleb do Senátu Parlamentu České republiky.

Navrhovatelé 1) a 2) se společným návrhem u Nejvyššího správního soudu domáhali vyslovení neplatnosti voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu 28 a zároveň vyslovení neplatnosti volby kandidátů MUDr. Radima U. a Jiřího N. v témže volebním obvodě.
Navrhovatelé poukazovali na to, že v uvedeném volebním obvodu podala politická strana S. k registraci přihlášku, která v den podání neobsahovala jméno kandidáta, a rovněž nezaplatila kauci ve výši 20 000 Kč. Teprve v rámci lhůty pro odstranění závad přihlášek podle § 62 volebního zákona doplnila přihlášku o jméno kandidáta MUDr. Radima U. a složila volební kauci, na základě čehož došlo k registraci přihlášky. Rovněž v dalších volebních obvodech ve Středočeském kraji tato politická strana podala pouze nevyplněné přihlášky k registraci (v K. neudala jméno
Nahrávám...
Nahrávám...