dnes je 21.7.2024

Input:

č. 420/2004 Sb. NSS, Průtahy v řízení

č. 420/2004 Sb. NSS
Průtahy v řízení
k § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona č. 192/2003 Sb. k § 56 soudního řádu správního
Pokud soud učinil veškeré nezbytné procesní úkony pro přípravu rozhodnutí ve věci samé a napadlé věci vyřizoval zásadně v pořadí, v jakém mu byly doručeny, nebylo možno mu z pouhé skutečnosti, že z důvodu projednávání a rozhodování přednostních návrhů na zahájení řízení a starších věcí (§ 56 s. ř. s.) nenařídil jednání ve věci mladší jednoho roku, důvodně vytýkat průtahy v řízení.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 9. 2004, čj. Aprk 1/2004-58)
Věc: Stanislav M. v B. o určení lhůty k provedení procesního úkonu.

Navrhovatel se svým podáním ze dne 5. 8. 2004, označeným jako „návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu“, které bylo doručeno Krajskému soudu v Ostravě dne 6. 8. 2004, domáhal, aby uvedený soud v jeho věci nařídil do 30 dnů jednání. Svůj návrh odůvodnil tím, že v dané věci dochází k průtahům v řízení a že jeho stížnost na průtahy v řízení nebyla řádně vyřízena a nebyla sjednána náprava.
Předsedkyně senátu 22 Ca Krajského soudu v Ostravě se k podanému návrhu vyjádřila tak, že v uvedené věci sice jednání zatím nebylo nařízeno, avšak k průtahům nedochází, neboť soud vyřizuje věci v takovém pořadí, v jakém k němu došly. V tomto senátě jsou nyní vyřizovány věci, které napadly na přelomu II. a III. čtvrtletí roku 2003; předmětná žaloba však došla soudu dne 10. 11. 2003. Proto předsedkyně senátu navrhla, aby Nejvyšší správní soud návrh jako nedůvodný zamítl.
Z obsahu předloženého spisu Krajského soudu v Ostravě Nejvyšší správní soud zjistil, že navrhovatel se žalobou ze dne 5. 11. 2003, která byla doručena Krajskému soudu v Ostravě dne 10. 11. 2003, domáhal ochrany proti nečinnosti žalovaného Magistrátu města Opavy, konkrétně aby tomuto správnímu orgánu byla uložena povinnost vydat rozhodnutí ve věci žádosti o opravu údajů v matrice podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vydání předběžného opatření. Výzvou ze dne 14. 11. 2003 krajský soud vyzval navrhovatele k uhrazení soudního poplatku, dne 19. 11. 2003 byla soudu doručena navrhovatelova žádost o osvobození od soudních poplatků, následujícího dne soud zaslal navrhovateli potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce, které navrhovatel vrátil vyplněné soudu dne 27. 11. 2003. Poté soud usnesením ze dne 4. 12. 2003 přiznal navrhovateli osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu a dále usnesením z téhož dne, které nabylo právní moci dne 11. 12. 2003, zamítl návrh na vydání předběžného opatření, kterým se navrhovatel domáhal, aby soud uložil žalovanému povinnost ihned vydat rozhodnutí v předmětné věci. Posléze uvedené usnesení napadl navrhovatel kasační stížností, která byla odmítnuta usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 1. 2004, které nabylo právní moci dne 3. 3. 2004. Dne 1. 3. 2004 vyzval soud navrhovatele ke sdělení, zda souhlasí s tím, aby ve věci bylo rozhodnuto bez jednání ve smyslu § 51 odst. 1 s. ř. s. Dne 4. 3. 2004 bylo soudu doručeno podání,
Nahrávám...
Nahrávám...