dnes je 23.5.2024

Input:

č. 405/2004 Sb. NSS; Daňové řízení: náležitosti rozhodnutí

č. 405/2004 Sb. NSS
Daňové řízení: náležitosti rozhodnutí
k § 32 odst. 2 písm. g) a odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu též „daňový řád“)
k § 6 odst. 1 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
Otisk úředního razítka s jednobarevným státním znakem na rozhodnutí správce daně nezpůsoboval neplatnost jeho rozhodnutí ani před 5. 10. 2001, kdy nabyl účinnosti zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 9. 2004, čj. 7 Afs 35/2003-67)
Věc: JUDr. Ing. Josef H. v P. proti Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu o daň z příjmů, o kasační stížnosti žalobce.

Finanční úřad pro Prahu 4 vydal dne 31. 5. 2000 dodatečný platební výměr na základ daně a daň z příjmů fyzických osob; k žalobcovu odvolání jej částečně změnil platebním výměrem ze dne 12. 9. 2000. I tento platební výměr žalobce napadl odvoláním; to však žalovaný zamítl rozhodnutím ze dne 7. 11. 2001.
Žalobu proti tomuto rozhodnutí zamítl Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 22. 7. 2003. V odůvodnění mj. uvedl, že pokud žalobce až při jednání uplatnil žalobní bod týkající se nedostatku náležitostí razítek na rozhodnutích správních orgánů, učinil tak až po lhůtě stanovené v § 72 odst. 1 s. ř. s. a v § 250b odst. 1 o. s. ř. a soud nebyl oprávněn se jím zabývat (§ 71 odst. 2 a § 75 odst. 2 s. ř. s.). Podle právní úpravy platné v době vydání napadeného rozhodnutí (§ 6 zákona č. 352/2001 Sb.) se na otisku úředního razítka užívá jednobarevný malý státní znak.
V kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze žalobce dovozoval též neplatnost rozhodnutí Finančního úřadu pro Prahu 4 (dále jen „správce daně“), tedy dodatečného platebního výměru ze dne 31. 5. 2000, a rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 11. 2001. Podle § 32 odst. 2 písm. g) daňového řádu musí být na rozhodnutí též otisk úředního razítka se státním znakem. Žalobce poukazuje na čl. 14 Ústavy, zákon č. 3/1993 Sb., zákon č. 68/1990 Sb. a na zákon č. 4/1993 Sb. Razítko se státním znakem na dodatečném platebním výměru postrádá všechny barvy, kromě jednobarevné kontury razítka a barvy papíru, na kterém je otištěno. Tato rozhodnutí jsou tedy ze zákona neplatná a soud je z tohoto důvodu měl zrušit. Žalobce proto navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.
Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že námitka o nutnosti barevného provedení otisku státního znaku na razítku nebyla v žalobě uplatněna. I bez ohledu na to je námitka nedůvodná, neboť podle § 32 odst. 2 písm. g) daňového řádu je
Nahrávám...
Nahrávám...