dnes je 25.7.2024

Input:

č. 38/2003 Sb. NSS, Daňové řízení: stanovení daňové povinnosti za použití pomůcek

č. 38/2003 Sb. NSS
Daňové řízení: stanovení daňové povinnosti za použití pomůcek
k § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb.
k § 31 odst. 5 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu též „daňový řád“)
I. Tzv. „kontrola korunou“ je sice možným způsobem evidence zásob zboží, avšak i tento způsob musí být přesvědčivý a musí z něj být patrný veškeré údaje pro potřeby řádně vedeného účetnictví.
II. Pokud údaje uvedené daňovým subjektem v daňovém přiznání neodpovídají údajům v jeho účetnictví, které není vedeno v souladu s § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a z toho důvodu není možné daňovou povinnost stanovit jinými důkazy, přistoupí správce daně k stanovení daňové povinnosti za použití pomůcek (§ 31 odst. 5 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků).
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 7. 2003, čj. 22 Ca 339/2002-34)
Věc: Mgr. Ludmila M. proti Finančnímu ředitelství v Ostravě o dodatečném vyměření daně z příjmu fyzických osob.

Dvěma rozhodnutími ze dne 29. 5. 2001 Finanční úřad v H. za použití pomůcek žalobkyni dodatečně vyměřil daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1997 a 1998. Odvolání žalobkyně proti těmto rozhodnutím dne 29. 5. 2001 žalované Finanční ředitelství v Ostravě zamítlo. Žalovaný v obou případech dospěl k závěru, že žalobkyně nedoložila řádnou evidenci zásob a dokazování nemohlo být provedeno, a to ani podle přeceňovacích protokolů ani na základě okopírovaných částí registračních pásek z pokladny, doložených v odvolacím řízení.
Žalobkyně zejména namítala, že předmětnou daň bylo možno stanovit dokazováním, a nebyly tedy vůbec splněny podmínky pro dodatečné vyměření daně za použití pomůcek ve smyslu ustanovení § 31 odst. 5 daňového řádu. Žalobkyně totiž pochybnosti o skutečnostech uvedených v daňových přiznáních k dani z příjmů fyzických osob za kontrolovaná období roku 1997 a 1998 odstranila předložením soupisů zásob v rámci provedené inventarizace, doložením účetního stavu zásob při vedení evidence metodou kontroly korunou, doložením přeceňovacích protokolů a registračních pásek.
Z obsahu správních spisů soud zjistil, že žalobkyně se v kontrolovaných obdobích zabývala prodejem léků a dalšího zboží. Zásoby zboží žalobkyně inventarizovala soupisem s uvedením prodejních cen; celkový součet zboží na skladě vypočítávala metodou kontroly korunou, kterou popsala v interní směrnici. Obchodní přirážku pro rok 1997 stanovila ve výši 10 % a pro rok 1998 ve výši 20 %; normu ztratného stanovila ve výši 1 % z celkové hodnoty nakoupeného zboží v daném kalendářním roce. Žalobkyně dodatečně předložila výpočty stavu zásob a pohledávek za kontrolovaná zdaňovací období; přirážka ke zboží byla vypočtena za rok 1997 ve výši 9,34 % a za rok 1998 ve výši 17,59 %. Na výzvu správce daně předložila žalobkyně výpočet, na jehož základě dospěla k údajům o opravách výdajů a příjmů v letech 1997 a 1998. Ani tyto údaje však nesouhlasily s interní směrnicí žalobkyně (např. vyšší ztratné). V průběhu kontroly žalobkyně pak předložila nový propočet kontroly korunou, v němž byly např. opraveny údaje o nákupu materiálů podle peněžního
Nahrávám...
Nahrávám...