dnes je 25.5.2024

Input:

č. 377/2004 Sb. NSS; Daňové řízení: neplatnost rozhodnutí

č. 377/2004 Sb. NSS
Daňové řízení: neplatnost rozhodnutí
k § 32 odst. 7 zákonu ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb. (v textu též „daňový řád“, „d. ř.“)
Pokud obsahuje výrok platebního výměru výslovný odkaz na list č. 2, který je jeho součástí, pak údaje uvedené na listu č. 2 jsou součástí výroku platebního výměru. Platební výměr není v důsledku takové úpravy neplatným rozhodnutím ve smyslu § 32 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 7. 2004, čj. 3 Afs 14/2004-53)
Prejudikatura: srov. č. 212/2004 Sb. NSS.
Věc: Ing. Lubomír N. v B. proti Finančnímu ředitelství v Brně o neplatnost platebního výměru, o kasační stížnosti žalovaného.

Rozhodnutím žalovaného ze dne 30. 5. 2001 bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Finančního úřadu v Kroměříži ze dne 22. 2. 1999 (dodatečnému platebnímu výměru č. 15), kterým byla žalobci doměřena daň z přidané hodnoty za zdaňovací období říjen 1996 ve výši 231 000 Kč.
O žalobě, kterou žalobce podal u Krajského soudu v Brně, tento soud rozhodl tak, že vyslovil ve shodě s ustanovením § 76 odst. 2 s. ř. s. nicotnost obou rozhodnutí, tedy jak rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 5. 2001, tak i rozhodnutí Finančního úřadu v Kroměříži ze dne 22. 2. 1999. V odůvodnění rozsudku krajský soud uvedl, že správní rozhodnutí v daňové oblasti musí obsahovat veškeré základní náležitosti stanovené v § 32 odst. 2 daňového řádu. K takovým náležitostem patří i výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno. Rozhodnutí musí rovněž obsahovat ostatní náležitosti, jež musí být jeho obsahem. Protože v daňovém řízení se vyměřuje základ daně a daň (dle § 46 odst. 4 d. ř.) a skutečnosti rozhodné pro vyměření daně se posuzují pro každé zdaňovací období samostatně (§40 odst. 17 d. ř.), musí být součástí výroku i sdělení, za jaká zdaňovací období byla daň vyměřena a v jaké výši. Nepostačuje, že ve výroku takového rozhodnutí je pouze odkaz na přílohu, jež je k rozhodnutí připojena. Z uvedených důvodů označil krajský soud napadené rozhodnutí za rozhodnutí nicotné a dalšími žalobními body se již nezabýval.
Proti tomuto rozsudku podal žalovaný (dále „stěžovatel“) kasační stížnost. Důvod pro její podání spatřuje v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a namítá nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení, pokud soud dospěl k závěru, že rozhodnutí vydané stěžovatelem je nicotné. Stěžovatel nepovažuje rozhodnutí správního orgánu I. stupně - dodatečný platební výměr, soudem označený jako nicotný - za nicotné. Daňový řád nikterak neupravuje umístění údajů, které jsou součástí výroku rozhodnutí. Předmětný dodatečný platební výměr obsahuje ve výrokové části částku doměřené daně a větu: „Rozpis základu daně je uveden na dalším listě.“ Dále je na prvním listu dodatečného platebního výměru uvedeno „Počet listů 2“ a je připojen další list označený jako „List číslo 2“, označený shodným číslem jednacím a nadepsaný „Rozpis základu daně a daň“, který obsahuje tabulku s uvedením zdaňovacího období. V posledním řádku tabulky je uvedena částka doměřené daně ve výši
Nahrávám...
Nahrávám...