dnes je 20.7.2024

Input:

č. 344/2004 Sb. NSS, Živnostenské podnikání: zrušení živnostenského oprávnění pro porušení právních předpisů závažným způsobem

č. 344/2004 Sb. NSS
Živnostenské podnikání: zrušení živnostenského oprávnění pro porušení právních předpisů závažným způsobem
k § 58 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb. a zákona č. 356/1999 Sb.
k § 21 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb.
k § 15 odst. 1 vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě k § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách
Předražení jízdného [§ 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách] a nevydání řádného dokladu o zaplacení jízdného (§ 21 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a § 15 odst. 1 vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě) lze považovat za závažné porušení právních předpisů, které může být důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění na provozování koncesované živnosti „taxislužba“ podle ustanovení § 58 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 12. 2003, čj. 3 As 24/2003-72)
Věc: Pavel G. v P. proti Magistrátu hlavního města Prahy o živnostenské oprávnění, o kasační stížnosti žalobce.

Úřad městské části Praha 17, živnostenský odbor, dne 16. 5. 2002 zrušil podle ustanovení § 58 odst. 3 živnostenského zákona žalobcovo živnostenské oprávnění na provozování koncesované živnosti „taxislužba“ a rozhodl, že platnost živnostenského oprávnění zaniká dnem právní moci tohoto rozhodnutí. Živnostenské oprávnění bylo žalobci zrušeno pro porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, § 15 odst. 1 vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, a dále pak pro porušení ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a článku 2 vyhlášky hlavního města Prahy č. 24/2000, o maximálních cenách osobní taxislužby.
Magistrát hlavního města Prahy dne 1. 8. 2002 odvolání žalobce zamítl a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.
Proti rozhodnutí o odvolání podal žalobce správní žalobu, kterou Městský soud v Praze kasační stížností napadeným rozsudkem ze dne 18. 3. 2003 zamítl, neboť dospěl k závěru, že žalovaný posoudil věc po skutkové i právní stránce správně, a tedy že rozhodl v souladu se zákonem.
Rozsudek Městského soudu napadl žalobce kasační stížností, v níž především brojil proti nesprávnému posouzení právní otázky tímto soudem.
Skutkový příběh spočíval v tom, že žalovaný po provedené kontrolní jízdě dne 2. 4. 2002, zaměřené na dodržování cenových předpisů, vydal kontrolním pracovníkům
Nahrávám...
Nahrávám...