dnes je 22.5.2024

Input:

č. 340/2004 Sb. NSS; Řízení před soudem: meze přezkumu rozhodnutí o zastavení daňového řízení

č. 340/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: meze přezkumu rozhodnutí o zastavení daňového řízení
k § 27 odst. 1 písm. g) zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb. (v textu též „daňový řád“)
Rozhodnutí o zastavení řízení ve věci podání dodatečného daňového přiznání pro odpadnutí důvodu řízení [§ 27 odst. 1 písm. g) zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků] soud přezkoumává pouze z hlediska, zda zde byly důvody pro zastavení řízení či nikoliv; nepřezkoumává meritorně otázku, zda daňovému subjektu měla být vyměřena daň z příjmů fyzických osob.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 4. 2004, čj. 3 Afs 17/2003-52)
Věc: Helena B. v P. proti Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu o daň z příjmů fyzických osob, o kasační stížnosti žalobkyně.

Finanční úřad pro Prahu - Jižní Město rozhodl dne 30. 5. 2001 o zastavení řízení podle § 27 odst. 1 písm. g) daňového řádu ve věci podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 1996.
Finanční ředitelství zamítlo dne 10. 10. 2001 odvolání žalobkyně proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně.
Žalobkyně ve správní žalobě vznášela námitky týkající se věci samé, tj. vyměření daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1996.
Městský soud v Praze žalobu zamítl kasační stížností napadeným rozsudkem ze dne 27. 5. 2003. Z odůvodnění rozsudku se podává, že soud přezkoumal rozhodnutí správního orgánu II. stupně z hlediska, zda daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1996 měla být vyměřena čili nic.
Žalobkyně v kasační stížnosti namítala nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení, jakož i to, že soud neučinil správná skutková zjištění z důkazů v řízení provedených a že důkazy hodnotil nesprávně.
Nejvyšší správní soud kasační stížnosti vyhověl.
Z odůvodnění:
Podle ustanovení § 109 odst. 3 s. ř. s. je Nejvyšší správní soud vázán důvody kasační stížnosti; to neplatí, bylo-li řízení před soudem zmatečné [§ 103 odst. 1 písm. c)] nebo bylo zatíženo vadou, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé, anebo jeli napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné [ § 103 odst. 1 písm. d)], jakož i v případech, kdy je rozhodnutí správního orgánu nicotné.
Nepřezkoumatelnost takového rozhodnutí pak dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. spočívá v
Nahrávám...
Nahrávám...