dnes je 25.7.2024

Input:

č. 281/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: doručování při substituci; předčasnost kasační stížnosti

č. 281/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: doručování při substituci; předčasnost kasační stížnosti
k § 42 odst. 2, § 46 odst. 1 písm. b), § 54 odst. 5, § 55 odst. 4, § 102 a § 106 odst. 2 soudního řádu správního
I. Využije-li advokát svého oprávnění dle § 26 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, dát se zastoupit jiným advokátem, stává se tento advokát (substitut) zástupcem advokáta, nikoliv zástupcem účastníka řízení. Doručí-li krajský soud usnesení, kterým se řízení končí, substitutovi advokáta, jde o neúčinné doručení (§ 42 odst. 2, § 54 odst. 5 a § 55 odst. 4 s. ř. s.).
II. Kasační stížnost proti usnesení krajského soudu, které nebylo řádně doručeno a z tohoto důvodu nenabylo právní moci, je předčasná [§46 odst. 1 písm. b), § 102 a § 106 odst. 2 s. ř. s.].
(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 11. 2003, čj. 1 As 4/2003-48)
Věc: Akciová společnost T. se sídlem v P. proti Krajskému úřadu Olomouckého kraje o zřízení věcného břemene podle telekomunikačního zákona, o kasační stížnosti žalobce.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 13. 2. 2003 odmítl žalobu proti rozhodnutí Okresního úřadu v Prostějově ze dne 16. 5. 2002 pro nepřípustnost spočívající v tom, že napadené rozhodnutí správního orgánu bylo rozhodnutím v soukromoprávní věci.
Stěžovatel v kasační stížnosti zejména namítal, že soud nesprávně posoudil právní povahu institutu vyvlastnění -zřízení věcného břemene podle § 91 odst. 3 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů (dále jen „telekomunikační zákon“). Vyvlastnění je podle něho sice zásahem do vlastnického práva, avšak je prováděno orgánem veřejné moci a ve veřejném zájmu. Jde tedy o zásah veřejnoprávní a soud měl podle stěžovatelova názoru jeho žalobu projednat věcně. Stěžovatel proto navrhl, aby Nejvyšší správní soud zrušil uvedené usnesení krajského soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Žalovaný v písemném vyjádření ke kasační stížnosti označil postup soudu za odpovídající zákonu a navrhl zamítnutí kasační stížnosti.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost pro předčasnost odmítl.
Z odůvodnění:
Z předloženého soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatel podal u Krajského soudu v Brně dne 24. 7. 2002 žalobu proti shora uvedenému rozhodnutí Okresního úřadu v Prostějově, kterou se domáhal zrušení tohoto rozhodnutí a vrácení věci tomuto úřadu k dalšímu řízení. K žalobě stěžovatel připojil plnou moc, kterou zmocnil advokáta Mgr. Zbyška J., aby ho v daném řízení zastupoval. Z obsahu předložené plné moci vyplývá, že platila do 31. 12. 2002. V soudním spisu je dále založena plná moc ze dne 3. 6. 2002, kterou advokát Mgr. Zbyšek J. zmocnil advokátku JUDr. Pavlínu F., PhD., aby jako jeho zástupce v souladu s plnou mocí udělenou mu stěžovatelem zastupovala stěžovatele v rozsahu jeho zmocnění. Krajský soud v Brně, bez ohledu na skutečnost, že plná moc udělená advokátovi Mgr. Zbyšku J. platila pouze do 31. 12. 2002, doručil napadené usnesení advokátce JUDr. Pavlíně R, Ph.D., která je převzala dne 3. 3. 2003.
Dodatečně byla předložena plná moc ze dne 28. 1. 2003, kterou stěžovatel zmocnil Mgr. Zbyška J., aby jej
Nahrávám...
Nahrávám...